Zásady ochrany osobních údajů

Úvodní ustanovení

Informace o zpracování osobních údajů dotčených osob podle Zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů (dále jen "Zákon") a čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení").

Cílem této informace je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi zacházíme, pro jaké účely je používáme, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích a uplatnit Vaše práva při zpracování osobních údajů.

 

Identifikační a kontaktní údaje správce:
Správcem (provozovatelem e-shopu) zpracovávajícím Vaše osobní údaje je společnost Exeltis Czech s.r.o., Želetavská 1449/9, 14000 Praha 4 - Michle, IČO: 248 12 340, info@lejdyshop.cz.

Kontaktní údaje odpovědné osoby pro dohled nad zpracováním osobních údajů:
info@exeltis.com

Práva dotčené osoby
Dotčená osoba má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které jsou o ní zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i právo podat stížnost ke kontrolnímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě, že provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby, dotčená osoba má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Dotčená osoba může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: info@lejdyshop.cz, nebo písemně na adresu provozovatele.

 

ESHOP

 

Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování
Účelem zpracování osobních údajů je: prodej zboží kupujícím, vystavení faktury a odeslání zboží, tedy splnění zadané objednávky.
Osobní údaje se zpracovávají na základě: předsmluvního a smluvního vztahu podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
V případě nedokončené objednávky je v době do jednoho týdne odeslána připomínka (funkce opuštěného košíku), k čemuž uděluje uživatel vyplněním e-mailu souhlas.

 

Oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí strany
Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů provozovatele se provádí na základě oprávněného zájmu na uchování vybraných důležitých dokumentů zachycujících právní jednání subjektu anebo požadavek na uplatnění práva subjektu, a to pro případné předložení orgánu dozoru v případě kontroly anebo jakožto obrana při soudních, správních anebo jiných řízeních. Proti oprávněnému zájmu mohou být podány námitky. Takové zpracování trvá nejdéle tři roky od daného právního jednání, ledaže je soudní anebo jiné řízení stále aktivní.

 

Identifikace zpracovávaných osobních údajů dotčených osob
Dotčené osoby, o kterých se osobní údaje zpracovávají, jsou: kupující, klienti, spotřebitelé.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: kontaktní údaje, identifikační údaje a údaje související s objednávkou včetně technických údajů (např. titul, jméno, příjmení, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní spojení, IP adresa, logy k odeslaným objednávkách.).

 

Identifikace příjemců, kategorie příjemců
Provozovatel může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jako jsou orgány a organizace, kterým zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerům (zejména zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout odpovídající záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů jakožto zpracovatelů v kategoriích právní, účetní a daňové společnosti, přepravci, marketingový dodavatelé, IT služby a také následovně:

Jiný oprávněný subjekt (smluvní partner - na základě smlouvy)

Orgán dozoru

DSV Solutions Slovakia s. r. o.
so sídlom Diaľničná cesta 6,
903 01 Senec, IČO 36 467 308

- zprostředkovatel realizace objednávek a odesílání objednávek

Insighters s. r. o.
Jankovcova 1037/49,
170 00 Praha 7-Holešovice, IČO 27 621 081

- společnost zabezpečující reklamu

GO PAY, s.r.o.,
Planá 67
370 01 Planá Česká republika. IČO: 26046768

- zajištění plateb

Se souhlasem dotčené osoby, nebo na jeho/její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům.

 

Přenos osobních údajů do třetí země/mezinárodní organizaci
Přenos do třetích zemí nebo mezinárodních organizací se při zajištění potvrzených objednávek neprovádí.

 

Identifikace zdroje, ze kterého byly osobní údaje získány
Přímo od dotčené osoby (přes webové stránky provozovatele)

 

Doba uchovávání osobních údajů
Provozovatel zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro splnění účelu, nejvýše však po dobu využívání klientského účtu. Osobní údaje jsou uchovány déle pouze v případě, že tak stanoví právní předpis (například z daňových důvodů po dobu 10 let od uzavření smlouvy) anebo je to nezbytné pro oprávněný zájem z důvodu možné kontroly orgánem dozoru anebo nezbytné evidence pro obranu při uplatněných nárocích (např. reklamace apod.). Více je uvedeno v odstavci Oprávněné zájmy provozovatele anebo třetí strany.

 

Profilování
Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.

 

Povinnost poskytnutí osobních údajů
Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem, resp. požadavkem který je potřebný na uzavření smlouvy. Dotčená osoba má povinnost poskytnout osobní údaje, v případě jejich neposkytnutí provozovatel nezaručí dotčené osobě vybavení a doručení objednávky.

MARKETING (SOUHLAS)

 

Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování
Účelem zpracování osobních údajů je: provádění marketingu (informování o novinkách, slevách a jiných marketingových nabídkách). Při přímém marketingu je prováděna segmentace, tedy oslovování s vybranými informacemi dle zjištěných nákupních zvyklostí a na základě analýz prodejních dat.
Osobní údaje se zpracovávají na základě: dobrovolného souhlasu dotčené osoby podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Proti provádění přímého marketingu je možné podat námitky. Souhlas je možné kdykoliv odvolat.

 

 

Oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí strany
Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů provozovatele se provádí na základě oprávněného zájmu na uchování vybraných důležitých dokumentů zachycujících právní jednání subjektu anebo požadavek na uplatnění práva subjektu, a to pro případné předložení orgánu dozoru v případě kontroly anebo jakožto obrana při soudních, správních anebo jiných řízeních. Proti oprávněnému zájmu mohou být podány námitky. Takové zpracování trvá nejdéle tři roky od daného právního jednání, ledaže je soudní anebo jiné řízení stále aktivní.

 

Identifikace zpracovávaných osobních údajů dotčených osob
Dotčené osoby, o kterých se osobní údaje zpracovávají, jsou: klienti a potenciální klienti, spotřebitelé, uživatelé webových stránek.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: identifikační, kontaktní údaje a technické údaje (např. titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, logy k souhlasům).

 

 

Identifikace příjemců, kategorie příjemcůProvozovatel může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jako jsou orgány a organizace, kterým zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerům (zejména zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout odpovídající záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů jakožto zpracovatelů v kategoriích právní, účetní a daňové společnosti, přepravci, marketingový dodavatelé, IT služby a také následovně:

Jiný oprávněný subjekt

Orgán dozoru

Smluvní partner (na základě smlouvy)

DSV Solutions Slovakia s. r. o.
so sídlom Diaľničná cesta 6,
903 01 Senec, IČO 36 467 308

Insighters s. r. o.
Jankovcova 1037/49,
170 00 Praha 7-Holešovice, IČO 27 621 081

GO PAY, s.r.o.,
Planá 67
370 01 Planá Česká republika. IČO: 26046768


- zprostředkovatel realizace objednávek a odesílání objednávek


 

- společnost zabezpečující reklamu
- zajištění plateb

Se souhlasem dotčené osoby, nebo na jeho/její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty dalším příjemcům.

 

Přenos osobních údajů do třetí země/mezinárodní organizaci
Přenos do třetích zemí nebo mezinárodních organizací se při provádění přímého marketingu neprovádí.

 

Identifikace zdroje, ze kterého byly osobní údaje získány
Přímo od dotčené osoby (osobně, emailem, telefonicky, přes webové stránky provozovatele).

 

Doba uchovávání osobních údajů
Provozovatel zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro splnění účelu, nejvýše však po dobu udělení souhlasu, případně pod dobu využívání klientského účtu.

 

Profilování
Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeným na automatizovaném individuálním rozhodování.

 

Povinnost poskytnutí osobních údajů
Dotčená osoba poskytuje své osobní údaje dobrovolně, na základě souhlasu (poskytnutí není zákonným/smluvním požadavkem), v případě jejich neposkytnutí nebude informována o novinkách, slevách, či jiných marketingových nabídkách.

UŽIVATELSKÝ ÚČET - REGISTRACE (SOUHLAS)

 

Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování
Účelem zpracování osobních údajů je: vytvoření a vedení uživatelského účtu. Uživatelé klientského účtu mají možnost získávat novinky týkající se e-shopu, informace o produktech Prodávajícího a mít pravidelné informace ze světa Exeltis. Uvedené zahrnuje zasílání informací všemi prostředky (včetně elektronických, telefonických či poštovních reklamních sdělení). Pro volbu relevantních zpráv je prováděna segmentace dle zjištěných zájmů, předchozích nákupů. Pro kontrolu efektivity zaslaných informací využíváme nástroje pro zjišťování otvírání newsletteru a ověřování klikání na odkazy.

Nad rámec uvedeného je jako bonus k uživatelskému účtu možno vidět historii objednávek, používat účet k objednávkám a získat dopravu zdarma u objednávek nad 10.000,- Kč.
Osobní údaje se zpracovávají na základě: dobrovolného souhlasu dotčené osoby podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Souhlas je možné kdykoliv odvolat.

 

 

Oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí strany
Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů provozovatele se provádí na základě oprávněného zájmu na uchování vybraných důležitých dokumentů zachycujících právní jednání subjektu anebo požadavek na uplatnění práva subjektu, a to pro případné předložení orgánu dozoru v případě kontroly anebo jakožto obrana při soudních, správních anebo jiných řízeních. Proti oprávněnému zájmu mohou být podány námitky. Takové zpracování trvá nejdéle tři roky od daného právního jednání, ledaže je soudní anebo jiné řízení stále aktivní.

 

Identifikace zpracovávaných osobních údajů dotčených osob
Dotčené osoby, o kterých se osobní údaje zpracovávají, jsou: klienti a potenciální klienti, spotřebitelé, uživatelé webových stránek.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: identifikační, kontaktní údaje, přístupové údaje a technické údaje (např. titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, logy k souhlasům).

 

 

Identifikace příjemců, kategorie příjemců
Provozovatel může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jako jsou orgány a organizace, kterým zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerům (zejména zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout odpovídající záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů jakožto zpracovatelů v kategoriích právní, účetní a daňové společnosti, přepravci, marketingový dodavatelé, IT služby a také následovně:

Jiný oprávněný subjekt

Orgán dozoru

Smluvní partner (na základě smlouvy)

DSV Solutions Slovakia s. r. o.
so sídlom Diaľničná cesta 6,
903 01 Senec, IČO 36 467 308

Insighters s. r. o.
Jankovcova 1037/49,
170 00 Praha 7-Holešovice, IČO 27 621 081

GO PAY, s.r.o.,
Planá 67
370 01 Planá Česká republika. IČO: 26046768

- zprostředkovatel realizace objednávek a odesílání objednávek
 

- společnost zabezpečující reklamu
 

- zajištění plateb

Se souhlasem dotčené osoby, nebo na jeho/její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty dalším příjemcům.

 

Přenos osobních údajů do třetí země/mezinárodní organizaci
Přenos do třetích zemí nebo mezinárodních organizací se při zajištění klientského účtu neprovádí.

 

Identifikace zdroje, ze kterého byly osobní údaje získány
Přímo od dotčené osoby (přes webové stránky provozovatele).

 

Doba uchovávání osobních údajů
Provozovatel zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro splnění účelu, nejvýše však po dobu udělení souhlasu, případně pod dobu využívání klientského účtu. Pokud nedojde k přihlášení po dobu dva roky, bude klientský účet zrušen.

 

Profilování
Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeným na automatizovaném individuálním rozhodování.

 

Povinnost poskytnutí osobních údajů
Dotčená osoba poskytuje své osobní údaje dobrovolně, na základě souhlasu (poskytnutí není zákonným/smluvním požadavkem), v případě jejich neposkytnutí nebude vytvořen uživatelský účet. Vytvoření uživatelského účtu není podmínkou objednávky.

 

ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ A MARKETING VŮČI ZÁKAZNÍKŮM (OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM)

 

Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování
Účelem zpracování osobních údajů je: provádění marketingu vůči vlastním zákazníkům.

Zákazníci budou získávat novinky týkající se e-shopu, informace o produktech Prodávajícího a mít pravidelné informace ze světa Exeltis. Uvedené zahrnuje zasílání informací všemi prostředky (včetně elektronických, telefonických či poštovních reklamních sdělení).

Zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky je prováděno na základě zákonné tzv. zákaznické výjimky a je činěno pouze ve vztahu k vlastním obdobným výrobkům.

Pro volbu relevantních zpráv je prováděna segmentace dle zjištěných zájmů, předchozích nákupů. Pro kontrolu efektivity zaslaných informací využíváme nástroje pro zjišťování otvírání newsletteru a ověřování klikání na odkazy.


Osobní údaje se zpracovávají na základě: oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Je možné oprávněný zájem namítat a zpracování bude okamžitě ukončeno. Je možné odmítnou příjem jakékoliv elektronické zprávy přes odkaz v dané zprávě.

 

 

Oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí strany
Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů provozovatele se provádí na základě oprávněného zájmu na uchování vybraných důležitých dokumentů zachycujících právní jednání subjektu anebo požadavek na uplatnění práva subjektu, a to pro případné předložení orgánu dozoru v případě kontroly anebo jakožto obrana při soudních, správních anebo jiných řízeních. Proti oprávněnému zájmu mohou být podány námitky. Takové zpracování trvá nejdéle tři roky od daného právního jednání, ledaže je soudní anebo jiné řízení stále aktivní.

 

Identifikace zpracovávaných osobních údajů dotčených osob
Dotčené osoby, o kterých se osobní údaje zpracovávají, jsou: zákazníci.


Rozsah zpracovávaných osobních údajů: identifikační, kontaktní údaje, přístupové údaje a technické údaje (např. titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, logy k souhlasům), údaje o nákupech.

 

 

Identifikace příjemců, kategorie příjemců
Provozovatel může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jako jsou orgány a organizace, kterým zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerům (zejména zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout odpovídající záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů jakožto zpracovatelů v kategoriích právní, účetní a daňové společnosti, přepravci, marketingový dodavatelé, IT služby a také následovně:

Jiný oprávněný subjekt

Orgán dozoru

Smluvní partner (na základě smlouvy)

DSV Solutions Slovakia s. r. o.
so sídlom Diaľničná cesta 6,
903 01 Senec, IČO 36 467 308

Insighters s. r. o.
Jankovcova 1037/49,
170 00 Praha 7-Holešovice, IČO 27 621 081


 

- zprostředkovatel realizace objednávek a odesílání objednávek
 

- společnost zabezpečující reklamu
 

Se souhlasem dotčené osoby, nebo na jeho/její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty dalším příjemcům.

 

 

Identifikace zdroje, ze kterého byly osobní údaje získány
Přímo od dotčené osoby (přes webové stránky provozovatele).

 

Doba uchovávání osobních údajů
Provozovatel zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro splnění účelu, nejvýše však do doby podání námitek.

 

Profilování
Provozovatel provádí pouze segmentaci.

 

Povinnost poskytnutí osobních údajů
Dotčená osoba poskytuje své osobní údaje dobrovolně.

 

 

ŘEŠENÍ REKLAMACÍ

 

Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování
Účelem zpracování osobních údajů je: zpracovávání osobních údajů dotčených osob - klientů v souladu s účinnou právní úpravou za účelem řešení reklamací.

 

Osobní údaje se zpracovávají na v návaznosti na:

 

- zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

- zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

 

Oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí strany
Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů provozovatele se provádí na základě oprávněného zájmu na uchování vybraných důležitých dokumentů zachycujících právní jednání subjektu anebo požadavek na uplatnění práva subjektu, a to pro případné předložení orgánu dozoru v případě kontroly anebo jakožto obrana při soudních, správních anebo jiných řízeních. Proti oprávněnému zájmu mohou být podány námitky. Takové zpracování trvá nejdéle tři roky od daného právního jednání, ledaže je soudní anebo jiné řízení stále aktivní.

 

Identifikace zpracovávaných osobních údajů dotčených osob
Dotčené osoby, o kterých se osobní údaje zpracovávají jsou: klienti provozovatele
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, popis reklamace.

 

Identifikace příjemců, kategorie příjemců
Provozovatel může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jako jsou orgány a organizace, kterým zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerům (zejména zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout odpovídající záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů jakožto zpracovatelů v kategoriích právní, účetní a daňové společnosti, přepravci, marketingový dodavatelé, IT služby a také následovně:

Jiný oprávněný subjekt

Orgán dozoru

Smluvní partner (na základě smlouvy)

DSV Solutions Slovakia s. r. o.
so sídlom Diaľničná cesta 6,
903 01 Senec, IČO 36 467 308

Insighters s. r. o.
Jankovcova 1037/49,
170 00 Praha 7-Holešovice, IČO 27 621 081

GO PAY, s.r.o.,
Planá 67
370 01 Planá Česká republika. IČO: 26046768

- zprostředkovatel realizace objednávek a odesílání objednávek
 

- společnost zabezpečující reklamu
 

- zajištění plateb

Se souhlasem dotčené osoby, nebo na jeho/její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty dalším příjemcům.

 

Přenos osobních údajů do třetí země/mezinárodní organizaci
Přenos do třetích zemí nebo mezinárodních organizací se při zajištění tohoto účelu neprovádí.

 

Určení zdroje, ze kterého byly osobní údaje získané
Přímo od dotčené osoby, nebo jejího zákonného zástupce (e-mailem, telefonicky, přes webové stránky provozovatele)

 

Doba uchovávání osobních údajů
Provozovatel zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro splnění účelu, nejvýše však po dobu, po kterou je možné uplatnit reklamaci a dobu potřebnou na její vyřízení. Uchování neskončí dříve, než případný navazující soudní anebo jiné řízení.

 

Profilování
Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeným na automatizovaném individuálním rozhodování.

 

Povinnost poskytnutí osobních údajů
Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem/smluvním požadavkem, resp. požadavkem který je potřebný na uzavření smlouvy. Dotčená osoba má povinnost poskytnout osobní údaje, v případě jejich neposkytnutí provozovatel dotčené osobě nezajistí vyřízení reklamace.

 

Práva
Máte právo na přístup, opravu a výmaz. Máte právo na námitky proti provádění přímého marketingu, přenositelnost a podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více o právech a způsobu jejich uplatnění naleznete na adrese: https://www.exeltis.com/cs/aviso-legal

 

Pokud máte zájem o další informace ohledně zpracování osobních údajů, prosím kontaktujte provozovatele na info@lejdyshop.cz, nebo písemně na adresu společnosti.