Všeobecné obchodní podmínky

 1. Obecná ustanovení

I.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) sa vztahují na kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím internetového obchodu Lejdyshop.cz (dále jen „Lejdyeshop“) mezi kupujícím a prodávajícím.

I.2 Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, které nejsou v těchto VOP výslovně upravené, se řídí zejména ustanoveními:

- zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),

- zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“),

- zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, (dále jen Zákon o ZOÚ“).

I.3 Kupujícím se rozumí spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, nakupuje zboží výhradně pro svou osobní spotřebu nebo pro osobní spotřebu jiných fyzických osob a která odešle objednávku zboží z Lejdyeshopu (dále jen "Kupující").

I.4 Prodávajícím se rozumí obchodní společnost Exeltis Czech s.r.o., se sídlem: Želetavská 1449/9, 14000 Praha 4 - Michle, IČO: 248 12 340, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka č.: 176545 (dále jen „Prodávající“)

Kontakty Prodávajícího:

Poštovní adresa: Exeltis Czech s.r.o., Želetavská 1449/9, 14000 Praha 4 - Michle

Zákaznická linka: +420 241 480 900 v čase od 09:00 do 16:00 během pracovních dní

Zákaznický email: info@lejdyshop.cz

I.5 Orgány dozoru na ochranu spotřebitele jsou ve smyslu příslušných právních předpisů:

- Inspektorát ČOI pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1

- Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Květná 504/15, 603 00 Brno

- Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

I.6 Kupní smlouva a VOP se uzavírají v českém jazyce. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Jakákoliv dohoda mezi Prodávajícím a Kupujícím v kupní smlouvě, která je odlišná od VOP, má přednost před VOP. Kupující bere na vědomí, že pro účely úpravy jeho vztahu k Prodávajícímu se za účinné považují VOP ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP v platném a účinném znění dostane Kupující jako přílohu potvrzení o přijetí objednávky na zadanou emailovou adresu.

I.7 Prodávající je oprávněn znění VOP měnit či doplňovat jakýmikoliv změnami, čímž ale nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly během účinnosti předchozího znění VOP.

I.8 Tyto VOP se nevztahují na nákup zboží Kupujícím - právnickou osobou, podnikatelem. Pokud jste podnikatelem a máte zájem nakoupit zboží Prodávajícího pro podnikatelské účely, kontaktujte, prosím: Exeltis Czech s.r.o., Želetavská 1449/9, 14000 Praha 4 - Michle, zákaznický email: info@lejdyshop.cz, zákaznická linka: +420 241 480 900, a to v čase od 09:00 do 16:00 výhradně v průběhu pracovních dní anebo vyplňte registraci na podstránce Lejdyeshopu: https://www.lejdyeshop.cz/registrace-zakaznika

 1. Informace o zboží a cenách zboží

II.1 Prodávající prodává prostřednictvím Lejdyeshopu zboží, kterým se rozumí zdravotnické prostředky, výživové doplňky a kosmetické výrobky (dále jen "zboží"). Vyobrazení zboží v Lejdyeshopu je pouze informativního charakteru. Prezentace zboží v Lejdyeshopu není návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) ve smyslu ustanovení § 1732 Občanského zákoníku ale informací pro Kupujícího o možnostech a podmínkách, za jakých může Kupující vstoupit s Prodávajícím do jednání o uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 11a a násl. Zákona o ochraně spotřebitele. Mimo jiné ani odesláním objednávky s povinností platby Prodávající není povinen uzavřít s Kupujícím kupní smlouvu týkající se jednotlivého zboží pouze na základě skutečnosti, že Kupující odešle objednávku s povinností platby Prodávajícímu. Prodávající má právo omezit počet kusů / balení objednaného zboží v jedné objednávce nebo na jednoho Kupujícího.

II.2 Prezentace zboží obsahuje zejména:

 • informaci o ceně zboží,
 • informaci o dostupnosti zboží na skladě bez uvedení počtu dostupných kusů/balení,
 • ilustrační zobrazení zboží,
 • informaci o hlavních vlastnostech zboží a
 • upozornění a specifické informace o používaní zboží.

II.3 Cena zboží je uváděna jako konečná cena včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní za jednotku zboží nebo za určené množství zboží. Cena zboží je platná po dobu, po kterou je zobrazena v Lejdyeshopu.

II.4 V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady spojené s balením a dodáním zboží Kupujícímu. K ceně zboží mohou být přičteny náklady Prodávajícího spojené s balením a dodáním zboží Kupujícímu. Výši nákladů spojených s balením a dodáním zboží uvádí Prodávající v Lejdyeshopu po vložení zboží do nákupní tašky, např. na podstránce – Nákupní taška_Souhrn objednávky. Informace o výši nákladů spojených s balením a dodaním zboží prostřednictvím Lejdyeshopu platí pouze v případě doručení zboží v rámci území České republiky.

V případě, že si Kupující přeje doručení zboží mimo území České republiky, je povinen kontaktovat Prodávajícího na zákaznické lince: +420 241 480 900 nebo na zákaznickém emailu: info@lejdyshop.cz za účelem dohodnutí podmínek prodeje zboží mimo území České republiky.

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

III.1 Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

III.2 Kupující realizuje objednávku zboží jedním z následujících způsobů:

III.2.1 vložením vybraného zboží do "Nákupní tašky" bez registrace a přihlášením prostřednictvím zákaznického účtu (jako host), nebo

III.2.2 vložením vybraného zboží do "Nákupní tašky" po registraci, vytvořením zákaznického účtu a přihlášením se prostřednictvím zákaznického účtu (jako přihlášený zákazník).

III.3 Při realizaci objednávky postupuje Kupující následovně:

III.3.1 Kupující vloží vybrané zboží v požadovaném množství do "Nákupní tašky" kliknutím na tlačítko "Přidat do tašky", přičemž Kupující může vložit do "Nákupní tašky" pouze zboží dostupné skladem,

III.3.2 Po vložení všech vybraných výrobků v požadovaném množství do "Nákupní tašky" Kupující může přímo z "Nákupní tašky" přistoupit k výběru způsobu doručení objednaného zboží kliknutím na tlačítko "Způsob dopravy". Po výběru způsobu doručení objednaného zboží se Kupujícímu zobrazí kromě částky konečné ceny vybraných výrobků i částka konečné ceny nákladů na balení a doručení vybraného zboží Prodávajícím Kupujícímu v rámci území České republiky.

III.3.3 Po výběru způsobu doručení objednaného zboží Kupující přistoupí k výběru způsobu platby kliknutím na tlačítko "Způsob platby". Kupující si může vybrat z následujících možností:

- platba platební kartou před doručením zboží prostřednictvím platební brány.

III.4 Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno:

III.4.1 zadat kontaktní a fakturační údaje nezbytné pro splnění objednávky Prodávajícím v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště nebo místa, kde se Kupující obvykle zdržuje (pro potřeby fakturace) v rozsahu ulice, číslo domu, město, poštovní směrovací číslo, jakož i adresu, kam má být zboží doručeno (pokud je adresa doručení odlišná od adresy bydliště nebo místa, kde se Kupující obvykle zdržuje, kterou je třeba uvést pro účely fakturace) v rozsahu ulice, číslo domu, město, poštovní směrovací číslo, telefonní číslo a emailovou adresu pokud Kupující realizuje objednávku jako host, nebo

III.4.2 zkontrolovat a/nebo změnit data uložená v zákaznickém účtu, pokud Kupující realizuje objednávku jako přihlášený zákazník, jakož i

III.4.3 zkontrolovat a/nebo změnit jakékoli další údaje, které Kupující do objednávky vložil,

III.4.4 vyznačit zaškrtnutím příslušného políčka souhlas s těmito VOP,

III.4.5 vyznačit zaškrtnutím příslušného políčka prohlášení o seznámení se s podmínkami v dokumentu Ochrana osobních údajů,

III.4.6 v případě souhlasu (dobrovolně a volitelně) vyznačit zaškrtnutím příslušného políčka souhlas se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro marketingové účely, resp. rozesílku vybraných informací,

III.4.7 v případě nesouhlasu (dobrovolně a volitelně) vyznačit zaškrtnutím příslušného políčka odmítnutí zapojení se do zákaznického průzkumu zajišťovaného zpracovatelem Heureka,

III.4.6 v případě souhlasu (dobrovolně a volitelně) vyznačit zaškrtnutím příslušného políčka souhlas s vytvořením klientského účtu a se souvisejícím zpracováním osobních údajů Kupujícího pro tyto účely.

III.5 Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko "ODESLAT OBJEDNÁVKU S POVINNOSTÍ PLATBY".

Po odeslání objednávky Kupujícím Prodávajícímu nemůže Kupující provést změnu údajů v objednávce nebo změnu samotné objednávky. V případě, že Kupující potřebuje po odeslání objednávky provést změnu údajů v objednávce nebo změnu samotné objednávky, je povinen kontaktovat Prodávajícího telefonicky na zákaznické lince: +420 241 480 900 v pracovních dnech v době od 09:00 do 16:00 nebo na zákaznickém emailu: info@lejdyshop.cz.

Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné a závazné.

III.6 Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku (tj návrh na uzavření kupní smlouvy) před jejím přijetím písemně doručením emailu na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce nebo přímo v systému Lejdyeshopu mimo jiné proto, že:

III.6.1 Kupující nevyplnil všechny povinné údaje v objednávkovém formuláři, nebo

III.6.2 Kupující nevyznačil potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito VOP a se zásadami zpracování osobních údajů, nebo

III.6.3 došlo k zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v Lejdyeshopu nebo v průběhu objednávání, a to i v případě, že Kupujícímu bylo zasláno potvrzení o doručení objednávky podle těchto VOP, nebo

III.6.4 Kupující při objednávání zboží Prodávajícího nebo při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná nebo jednal v rozporu s dobrými mravy, nebo

III.6.5 Prodávající nemůže splnit některý z požadavků, které si Kupující vymínil v objednávce.

Prodávající může zaslat Kupujícímu na jeho emailovou adresu spolu s odmítnutím objednávky pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena zasláním potvrzujícího emailu o přijetí této nabídky Kupujícím Prodávajícímu na jeho zákaznický email: info@lejdyshop.cz.

III.7 Bezprostředně po zadání objednávky Prodávající zašle Kupujícímu potvrzení o doručení objednávky na emailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal nebo která je uvedena v jeho zákaznickém účtu. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Po ověření zaplacení objednávky Prodávajícím Prodávající zašle Kupujícímu potvrzení o zaplacení objednávky.

III.8 Ke vzniku právního vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím, tedy k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží za podmínek a za cenu uvedenou v objednávce, dochází momentem doručení emailového potvrzení o přijetí objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího na emailovou adresu Kupujícího. Přílohou potvrzení jsou aktuální VOP a elektronická faktura.

III.9 Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku pouze do momentu doručení potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícím na emailovou adresu Kupujícího. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na zákaznické lince: +420 241 480 900 v pracovních dnech mezi 9:00 - 16:00 nebo emailem zasláním oznámení o zrušení objednávky na zákaznický email Prodávajícího: info@lejdyshop.cz.

 1. Registrace – uživatelský účet

IV.1 Na základě registrace Kupujícího provedené v Lejdyeshopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Vytvořením uživatelského účtu Kupující získává zejména možnost přijímat elektronické novinky a informace ze světa lejdyshop.cz a také informace týkající se jiných produktů Prodávajícího. Nad rámec uvedeného může Kupující usnadnit proces objednávání v budoucnosti a případně získat výhody určené Prodávajícím pouze pro registrované podle nabídky Prodávajícího pro registrované. Ze svého uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

IV.2 Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv změně povinný aktualizovat (pokud je uživatelský účet také využit k nákupům). Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

IV.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Pro vytvoření uživatelského účtu je třeba zadat emailovou adresu a heslo. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese zodpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

IV.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

IV.5 Prodávající může zrušit účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj účet déle nevyužívá nebo když Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto VOP.

IV.6 Kupující bere na vědomí, že účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Dodání zboží

V.1 Objednané zboží Prodávající dodává výhradně na území České republiky, pokud se Prodávající a Kupující nedohodne zvlášť jinak. V případě, že si Kupující přeje doručit zboží mimo území České republiky, je povinen kontaktovat zákaznickou linku na telefonním čísle +420 241 480 900 nebo skrz zákaznický email: info@lejdyshop.cz za účelem dohodnutí podmínek prodeje zboží mimo území České republiky. Prodávající dodává zboží objednané Kupujícím s místem dodání v rámci České republiky výhradně prostřednictvím smluvního přepravce General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (dále jen „smluvní přepravce“), kterého je Prodávající oprávněn bez dalšího kdykoliv změnit

V.2 Prodávající dodává zboží v následujících obalech:

V.2.1 v přepravním obalu (např. Kartonová krabice), do kterého je umístěno objednané zboží ve svém vlastním vnějším obalu (dále jen "přepravní obal"),

V.2.2 ve vnějším obalu, do kterého je umístěno samotné zboží a kterým je zpravidla papírová krabička, tak jako je ilustračně vyobrazeno na příslušné stránce Lejdyeshopu; vnější obal je zároveň ochranným obalem zboží, v případě jehož porušení Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů (dále jen "vnější obal"),

V.2.3 vnitřním obalu a/nebo ve vnitřním ochranném obalu, ve kterém jsou umístěny jednotlivé složky zboží a který může být papírový, plastový, hliníkový, průhledný/neprůhledný nebo jiný v závislosti na konkrétním produktu (dále jen "vnitřní obaly").

V.3 Lhůta dodání činí 10 pracovních dnů a začíná běžet v závislosti na Kupujícím zvolené platební možnosti následovně:

V.3.1 při platbě platební kartou prostřednictvím platební brány momentem doručení potvrzení o přijetí objednávky.

Lhůta dodání se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě smluvnímu přepravci nejpozději v poslední den dané lhůty. Ve výjimečných případech může Prodávající jednostranně prodloužit lhůtu dodání podle tohoto bodu, a to zejména v případech vzniklých vyšší mocí, v případě krizové situace nebo v případech, kdy není možné z objektivních příčin uskutečnit dodávku zboží ve lhůtě dodání podle tohoto bodu. V případě změny lhůty dodání Prodávající informuje o této skutečnosti Kupujícího prostřednictvím elektronické zprávy (e-mailu).

Pro účely těchto VOP se krizovou situací rozumí období, během kterého je bezprostředně ohrožena nebo narušena bezpečnost státu a státní orgány České republiky mohou po splnění stanovených podmínek vyhlásit výjimečný stav, nouzový stav nebo mimořádnou situaci. Krizová situace je také zvláštní právní skutečnost, spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, která omezuje nebo jinak negativně ovlivňuje Prodávajícího při plnění svých povinností podle těchto VOP. Prodávající je povinen informovat Kupujícího o krizové situaci písemně, a to formou emailu.

V.4 Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání v tomto místě. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady Prodávajícího spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.

V.5 Při nepřevzetí zboží Kupujícím při prvním pokusu o dodání, bude realizováno náhradní doručení dle podmínek smluvního přepravce. druhý pokus o dodání. Pokud nebude náhradní doručení úspěšné, Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy. V takovém případě je Prodávající povinen neprodleně vrátit Kupujícímu uhrazenou částku objednávky (peněžní prostředky ve výši objednávky včetně nákladů na přepravu (poštovného) na účet, ze kterého Kupující objednávku uhradil.

V.6 Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy dohodnutý na základě zvláštní požadavky Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy a dodání.

V.7 Náklady na dodání na libovolnou doručovací adresu na území České republiky představují částku 100 Kč. Pro objednávky s hodnotou nad 1.500,- Kč nebude Prodávající Kupujícímu, který má založený účet podle čl. IV těchto VOP a je v čase objednávání Online na svém zákaznickém účtu, účtovat náklady na balení a dodání zboží.

V.8 Kupující je povinen poskytnout smluvnímu přepravci obvyklou součinnost při doručování zboží. Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost přepravního obalu při převzetí zboží od přepravce. V případě jakýchkoliv viditelných vad na přepravním obalu (např. promočení obalu, roztržený/poškozený přepravní obal) nebo v případě zjištění porušení vnějšího přepravního obalu, které svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky, je Kupující povinen tyto vady bezodkladně oznámit smluvnímu přepravci a není povinen zásilku od smluvní přepravce převzít. Prodávající doporučuje, nakolik je to možné, aby Kupující vyhotovil fotografii vady vnějšího přepravního obalu (např. poškozený obal) pro případné další reklamační řízení, zvláště pokud Kupující zboží odmítne převzít. V případě, že Kupující odmítne převzít dodané zboží s viditelnou vadou na přepravním obalu, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží Prodávajícímu snáší Prodávající. V případě, že Kupující převezme dodané zboží s viditelnou vadou na přepravním obalu, Kupující převzetím prohlašuje, že přepravní obal je v pořádku a Kupující není oprávněn reklamovat u Prodávajícího porušení přepravního obalu.

V.9 V případě, že Kupující poruší vnější obal, který je v bodě V.2.2 těchto VOP definován jako vnější (ochranný) obal zboží, nemůže Kupující odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zboží Prodávajícímu ve smyslu čl. IX těchto VOP, protože ve smyslu § 1837 písm. g) Občanského zákoníku při prodeji na dálku Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy při prodeji zboží uzavřeného v obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 1. Přechod vlastnického práva ke zboží

VI.1 Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na Kupujícího v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny za zboží objednané Kupujícím ve smyslu objednávky. V případě, že Kupující zaplatí za objednané zboží celou částku kupní ceny před dodáním zboží, přechází na Kupujícího vlastnického právo v okamžiku, kdy mu bude umožněno se zakoupeným zbožím nakládat.

VI.2 Odpovědnost za náhodnou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 1. Platební podmínky

VII.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodaním zboží podle kupní smlouvy může Kupující uhradit bezhotovostně, a to platební kartou takto:

VII.1.1 za tento typ úhrady nejsou účtovány žádné dodatečné poplatky;

VII.1.2. jedná se o rychlý a pohodlný způsob platby;

VII.1.3. pro placení zákazník zvolí v nákupním košíku platba kartou online a po dokončení bude zákazník přesměrován do naší zpracovatelské banky;

VII.1.4. online platbu kartou se zabezpečením 3D-Secure zajišťuje UniCredit Bank, a to v rámci služby Click to Pay, což je způsob umožňující hradit platební kartou uloženou v digitálním účtu, a to na jakémkoliv zařízení;

VII.1.5. vydavatel platební karty vyhodnocuje povinně zadané údaje a uplatňuje případně výjimky pro snazší průběh platby;

VII.1.6. více informací o systému, bezpečnosti a digitálních platbách naleznete zde https://www.unicreditbank.cz/cs/obcane.html#home.

VII.2 Závazek Kupujícího zaplatit cenu zboží a cenu nákladů na balení a dodání zboží ve smyslu objednávky (dále jen "kupní cena") je splněn momentem připsání platby ve výši kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího.

VII.3 Prodávající nepožaduje od Kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Kupující i Prodávající souhlasně prohlašují, že úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

VII.4 Prodávající si vyhrazuje právo přijmout objednávku a začít se zpracováváním objednávky až po připsání kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího.

VII.5 Jakákoli faktura vystavená Prodávajícím v souvislosti s objednávkou a kupní smlouvou bude Kupujícímu doručena ve formě elektronické faktury na emailovou adresu zadanou Kupujícím v objednávce. Faktura v souvislosti s objednávkou a kupní smlouvou bude Kupujícímu doručena spolu s potvrzením o přijetí objednávky.

 1. Reklamační řád (Odpovědnost za vady, záruka)

VIII.1 Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád Prodávajícího, tedy čl. VIII těchto VOP (dále jen "Reklamační řád"). Kupující byl řádně seznámen s Reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. f), Občanského zákoníku v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že Prodávající umístil tyto VOP, jejichž součástí je Reklamační řád, na příslušné podstránce Lejdyeshopu s názvem Všeobecné obchodní podmínky na adrese: www.lejdycz.totalshop.sk/vseobecne-obchodni-podminky

Kupující měl možnost si v době před odesláním objednávky přečíst VOP, jejichž součástí je i reklamační řád, a před odesláním objednávky dobrovolně a samostatně vyznačil přečtení a porozumění těmto VOP, jejichž součástí je i reklamační řád, v příslušném políčku.

VIII.2 Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené Kupujícím od Prodávajícího na internetové stránce Lejdyeshopu. Zboží, které prodává Prodávající na Lejdyeshopu je specifické povahy a vyžaduje dodržení zvláštních požadavků na zacházení a obezřetnost při zacházení se zbožím v souladu s pokyny výrobce, distributora nebo Prodávajícího, které jsou uvedeny v návodu k použití nebo v jiných informacích pro uživatele. S těmito informacemi byl Kupující seznámen při koupi zboží na podstránce jednotlivého zboží v části: Upozornění nebo nejpozději při potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

VIII.3 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

VIII.3.1 má zboží vlastnosti, které si strany dohodly, a pokud chybí takové ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával vzhledem k charakteru zboží a na základě popisu v Lejdyeshopu nebo v objednávce,

VIII.3.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí v Lejdyeshopu nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

VIII.3.3 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti podle objednávky,

VIII.3.4 zboží vyhovuje požadavkům podle příslušných právních předpisů.

VIII.4 Prodávající neodpovídá za vady zboží, jestliže:

VIII.4.1 Kupující neuplatnil své právo týkající se odpovědnosti Prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,

VIII.4.2 je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené Kupujícím,

VIII.4.3 vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,

VIII.4.4 vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

VIII.4.5 vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými Prodávajícím nebo výrobcem zboží nebo obecnými zásadami obvyklého používání zboží,

VIII.4.6 vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi, neodborným zásahem nebo zásahem neoprávněné osoby, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,

VIII.4.7 vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením.

VIII.5 Uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) může Kupující uskutečnit u Prodávajícího v záruční době. Kupující má právo uplatnit během záruční doby u Prodávajícího odpovědnost za vady zboží zakoupeného u Prodávajícího, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo Prodávající.

VIII.6 Zboží, které Prodávající prodává v Lejdyeshopu, má na obalu vyznačeno číslo šarže a minimální trvanlivost do: (viz obal konkrétního koupeného zboží).

Záruční doba je 24 měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím.

Pokud je na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty. U zboží s minimálním datem trvanlivosti je záruční doba platná do tohoto data. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.

VIII.7 Pokud jde o vadu zboží, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

VIII.8 Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

VIII.9 Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

VIII.10 Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

VIII.11 Prodávající poučil Kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 2106 občanského zákoníku (bod VIII.7 a VIII.8 tohoto Reklamačního řádu) a právech, které mu vyplývají z ust. § 2107 občanského zákoníku (bod VIII.9 a VIII.10 tohoto Reklamačního řádu) tak, že umístil tyto VOP, jejichž součástí je Reklamační řád, na příslušné podstránce Lejdyeshopu s názvem Všeobecné obchodní podmínky na adrese: www.lejdycz.totalshop.sk/vseobecne-obchodni-podminky a Kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky a před odesláním objednávky dobrovolně a samostatně vyznačil přečtení a porozumění těmto VOP, jejichž součástí je i reklamační řád, v příslušném políčku.

VIII.12 Kupující je povinen reklamaci uplatnit u Prodávajícího. Informace o možnostech řešení reklamace poskytne Prodávající Kupujícímu na požádání telefonicky na zákaznické lince: +420 241 480 900 nebo prostřednictvím zákaznického e-mailu na adrese: info@lejdyshop.cz. Kontaktní údaje Prodávajícího ve smyslu tohoto bodu VII.10 jsou uvedeny i na potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícím.

VIII.13 Pokud si Kupující z důvodu, že zboží vykazuje vady, uplatňuje své právo na reklamaci, je povinen v souladu s ust. § 19 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele:

VIII.13.1 doručit reklamované zboží na adresu:

Exeltis Czech s.r.o.

Jemnická 1

140 00 Praha 4 - Michle

a zároveň

VIII.13.2

doručit Prodávajícímu na jeho adresu:

Exeltis Czech s.r.o.

Jemnická 1

140 00 Praha 4 - Michle

nebo na zákaznický email: info@lejdyshop.cz

projev vůle Kupujícího uplatnit své právo podle bodů VIII.7 až VIII.10 tohoto Reklamačního řádu (dále jen "Oznámení o uplatnění reklamace") např. ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, který je obsažen v Příloze č. 1 těchto VOP.

Prodávající doporučuje zboží zaslat ve všech obalech, které má Kupující k dispozici, zejména ve vnějším obalu a vnitřních obalech, a před jeho odesláním vyhotovit fotografii zasílaného zboží a balíčku. Prodávající také doporučuje zboží při jeho zasílání na reklamaci pojistit.

Zásilky na dobírku Prodávající nepřebírá.

VIII.14 Kupující je povinen ve sdělení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména:

VIII.14.1 přesně označit druh a rozsah vady zboží;

VIII.14.2 uvést, které ze svých práv vyplývajících z ust. § 2106 a 2107 Občanského zákoníku uplatňuje.

VIII.15 Reklamační řízení týkající se zboží, který se dá doručit Prodávajícímu, začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativně (společně) všechny následující podmínky:

VIII.15.1 Kupující uplatní u Prodávajícího reklamaci mj. tak, že doručí Prodávajícímu Oznámení o uplatnění reklamace např. ve formě vzoru, který je uveden v Příloze č.1 těchto VOP, a

VIII.15.2 Kupující doručí Prodávajícímu na adresu

Exeltis Czech s.r.o.

Jemnická 1

140 00 Praha 4 - Michle reklamované zboží a

VIII.15.2 Kupující doručí Prodávajícímu originál nebo kopii dokladu o koupi zboží, resp. záruční list (pokud byl vydán).

Reklamační řízení není možné začít v případech, kdy Kupující neprokáže, že zboží zakoupil od Prodávajícího, tj nepředloží kopii dokladu o koupi zboží, resp. záruční list (pokud byl vydán).

VIII.16 Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené Prodávajícím, např. ve formě emailu nebo v písemné podobě. V potvrzení o uplatnění reklamace je Prodávající povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučit Kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z bodu VIII.7. a VIII.8. tohoto Reklamačního řádu (ust. § 2106 Občanského zákoníku) a právech, které mu vyplývají z bodu VIII.9 a VIII.10 tohoto Reklamačního řádu (ust. § 2107 Občanského zákoníku).

Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace (např. e-mailem), Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit Kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud Kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

VIII.17 Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust. § 2106 a ust. § 2107 Občanského zákoníku (bod VIII.7 až VIII.10 tohoto Reklamačního řádu) uplatňuje, a zároveň je povinen neprodleně informaci o svém rozhodnutí doručit Prodávajícímu, nejpozději spolu s Oznámením o uplatnění reklamace.

Na základě rozhodnutí Kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 2106 ust. § 2107 občanského zákoníku (bod VIII.7 až VIII.10 tohoto Reklamačního řádu) použije, je Prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona o ochraně spotřebitele:

VIII.17.1 ihned,

VIII.17.2 ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení,

VIII.17.3 v odůvodněných případech, zejména pokud je vyžadováno složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení,

a vydat o tom Kupujícímu písmný doklad.

Po určení způsobu vyřízení reklamace Prodávající reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

VIII.18 Pokud Kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen “odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení zboží nemůže Prodávající od Kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.

VIII.19 Pokud Kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a Prodávající ji zamítl, je Prodávající povinen v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může Kupující zaslat zboží na odborné posouzení.

Pokud Kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady, nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení.

Pokud Kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost Prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

VIII.20 Záruka se nevztahuje na vady, na které byl Kupující v době uzavírání smlouvy Prodávajícím upozorněn nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

VIII.21 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

VIII.21.1 předáním opraveného zboží,

VIII.21.2 výměnou zboží,

VIII.21.3 vrácením kupní ceny za zboží,

VIII.21.4 vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

VIII.21.5 písemnou výzvou Kupujícímu k převzetí Predávajícím určeného plnění,

VIII.21.6 odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

VIII.22 O výsledku vyřízení reklamace bude Prodávající informovat Kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem. Zároveň Prodávající Kupujícímu zašle spolu se zbožím písemný doklad o vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu písemný doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

VII.23 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou Kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

VII.24 V případě výměny zboží za nové dostane Kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

VII.25 Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí Kupujícího dle bodu VIII.17 těchto VOP následujícím způsobem:

VIII.25.1 Prodávající zajistí odstranění reklamované vady zboží, nebo

VIII.25.2 Prodávající vadné zboží vymění.

VIII.26 Pokud jde o odstranitelnou vadu a Kupující neurčí neprodleně podle bodu VIII.17 tohoto Reklamačního řádu, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, Prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady nebo výměnou za bezvadné zboží.

VIII.27 Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, Prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí Kupujícího podle bodu VIII.18 těchto VOP reklamaci následujícím způsobem:

VIII.27.1 výměnou reklamovaného zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů, nebo

VIII.27.2 v případě, že nemůže Prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.

VIII.28 Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve sdělení o uplatnění reklamace a v potvrzení o uplatnění reklamace zboží podle bodu VIII.14 a VIII.16 tohoto Reklamačního řádu.

VIII.29 Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

VIII.30 Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

VIII.31 Oprávnění Kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal Prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu VIII.7 tohoto Reklamačního řádu, naplněno a bez ohledu na výsledek reklamace bude případné opětovné uplatnění reklamace téže jedinečné vady (ne vady stejného druhu) zamítnuto.

VIII.32 Pokud Prodávající při koupi zboží nabízí Kupujícímu k prodanému zboží bezplatně další zboží zdarma (dárek), je na Kupujícím, zda nabízené zboží (dárek) přijme. Zboží zdarma (dárek) však není prodaným zbožím, proto Prodávající neodpovídá za jeho případné vady a na toto zboží se tedy zákonná záruka nevztahuje. Pokud Prodávající při koupi zboží nabízí Kupujícímu produkty v nějakém balíku (např. 3 + 1 zdarma), veškeré zboží v balíku se považují za prodané zboží a Prodávající odpovídá za případné vady.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

IX.1 Pokud Prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností Prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží Kupujícímu ve lhůtě určené těmito VOP nebo v ceně, která je uvedena v objednávce, Prodávající je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat Kupujícího, a zároveň je povinen nabídnout Kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro Kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku).

V případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě IX. těchto VOP, je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený Kupujícím.

IX.2 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 1829 a násl. Občanského zákoníku při prodeji na dálku ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, pokud Prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 1820 Občanského zákoníku.

IX.3 Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet v den, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme všechny části objednaného zboží, nebo jestliže se

IX.3.1 zboží objednané Kupujícím v jedné objednávce dodává odděleně, ode dne převzetí zboží, které byl dodáno jako poslední,

IX.3.2 dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

IX.3.3 na základě kupní smlouvy zboží dodává opakovaně v určeném období ode dne převzetí prvního dodaného zboží.

IX.4 Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty na odstoupení od kupní smlouvy.

IX.5 Odstoupení od kupní smlouvy musí Kupující učinit písemnou formou a způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od kupní smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo pomocí formuláře, který tvoří Přílohu č. 2 těchto VOP. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od kupní smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku.

IX.6 Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto VOP musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 těchto VOP, zejména identifikaci Kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má Prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu Kupujícího.

IX.7 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení

od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu:

Exeltis Czech s.r.o.

Jemnická 1

140 00 Praha 4 - Michle. To neplatí, pokud Prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto VOP se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

IX.8 Kupující je povinen doručit Prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný.

IX.9 Doporučuje se zboží pojistit.

Zásilky na dobírku Prodávající nepřebírá.

Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy vrátit Kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, bez nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků placených Kupujícím Prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto VOP před tím, než mu je doručeno zboží na adresu:

Exeltis Czech s.r.o.

Jemnická 1

140 00 Praha 4 - Michle nebo dokud Kupující neprokáže zaslání zboží zpět Prodávajícímu na adresu uvedenou výše, ledaže Prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

IX.10 Kupující nese náklady na vrácení zboží Prodávajícímu. To neplatí, pokud Prodávající souhlasil, že je bude snášet sám nebo pokud nesplnil povinnost podle § 13 Zákona o ochraně spotřebitele a § 1820 odst. 1 písm. g) Občanského zákoníku.

IX.11 Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Kupující neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud prodávající nesplnil svou informační povinnost o právu Kupujícího jako spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 1820 odst. 1 písm. g) Občanského zákoníku.

IX.12 Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil Kupující při své platbě, pokud se s Kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž Kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

IX.13 V případě, že Kupující odstoupí od smlouvy a doručí Prodávajícímu zboží, který je používán, poškozený nebo neúplný, zavazuje se Kupující uhradit Prodávajícímu:

IX.13.1 hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust. § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši,

IX.13.2 náklady vzniklé Prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovány dle ceníku pro pozáruční servis zboží.

Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu VOP uhradit Prodávajícímu náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

IX.14 V souladu s ust. § 1837 písm. d), e), g) Občanského zákoníku Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

IX.14.1 prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků Kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho Kupujícího,

IX.14.2 prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

IX.14.3 prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

IX.14.4 prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

Všechno zboží prodávané prostřednictvím Lejdyeshopu je umístěno ve vnějším obalu, kterým se ve smyslu bodu V.2.2 rozumí ochranný obal. V případě, že Kupující otevře nebo jinak poruší vnější obal, kterým se ve smyslu bodu V.2.2 rozumí ochranný obal, nemůže Kupující odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zboží Prodávajícímu ve smyslu čl. IX těchto VOP, protože ve smyslu § 1837 písm. g) Občanského zákoníku Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodu jej není možné vrátit.

 1. Osobní údaje a jejich ochrana

X.1 Informace o zpracování osobních údajů dotčených osob podle § 19 a § 20 zákona o ní a čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "nařízení") jsou uvedeny zde.

 1. Mimosoudní řešení sporů

XI.1 Vzniklé spory mají pravomoc rozhodovat soudy České republiky za předpokladu, že Kupující, který je spotřebitelem, má bydliště na území České republiky. Kupující, který je spotřebitelem, může žalovat Prodávajícího i u soudů členského státu Evropské unie, v němž má tento spotřebitel bydliště a Prodávající na území tohoto státu působí.

XI.2 Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na emailovou adresu: info@lejdyshop.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva.

Pokud Prodávající na tuto žádost Kupujícího odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, Kupující máte právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., Zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů; možnost obrátit se na soud tím není dotčena.

Seznam subjektů alternativního řešení sporů je zveřejněn na webovém sídle Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/seznam-subjektu-mimosoudniho-reseni-spotrebitelskych-sporu---245423/)

XI.3 Návrh na zahájení alternativního řešení sporu může Kupující podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. Na podání návrhu může Kupující využít formulář, který je dostupný i na webové stánce Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a každého subjektu alternativního řešení sporů.

Návrh na zahájení alternativního řešení sporu může Kupující podat také prostřednictvím online platformy alternativního řešení sporů - platformy ODR Evropské komise, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI.4 Alternativním řešením sporu je postup subjektu alternativního řešení sporů podle Zákona o ochraně spotřebitele jehož cílem je dosažení smírného vyřešení sporu mezi stranami sporu. Alternativní řešení sporu se týká pouze sporu mezi Kupujícím (spotřebitelem) a Prodávajícím vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporu orgány alternativního řešení sporů je bezplatné. Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

 1. Záverečná ustanovení

XII.1 Všechny dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak se strany dohodly, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího jako spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

XII.2 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 5 odst. 3 písm. c) Zákona o ochraně spotřebitele.

XII.3 Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu včetně rozložení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků patří Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.

XII.4 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Lejdyeshopu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání Lejdyeshopu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Lejdyeshop a užívat Lejdyeshop nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením nebo účelem.

XII.5 Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

XII.6 Znění těchto VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vznikající po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

XII.7 Tyto VOP mají následující přílohy:

XII.7.1 Příloha č. 1 – Reklamační lístek (vzor),

XII.7.2 Příloha č. 2 – Vzorový formulář na odstoupení od smlouvy.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 5.10.2021

 


Příloha 1

VZOR
 

Reklamační lístek (Oznámení o uplatnění reklamace)

(vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že si přejete reklamovat zboží)

Exeltis Czech s.r.o.,

Želetavská 1449/9,

14000 Praha 4 – Michle

Dne..................................

Jméno a příjmení kupujíceho: .........................................................................................................

Adresa Kupujícího: ..........................................................................................................................

Telefon: ....................................................

E-mailová adresa: ...........................................................

Druh zboží: .......................................................................................................................................

Číslo šarže zboží (LOT): ..........................................................................

Zakoupen dne:.....................................

Cena:.................................

Číslo objednávky: ................................................

Číslo faktury:...............................

Důvod reklamace, popis vady:
..............................................................................................................................................................................................................................................

uplatňovaný nárok z odpovědnosti za vady:

................................................................................................................................................................................................................................................

Konečné dořešení reklamace:
................................................................................................................................................................................................................................................

Podpis Kupujícího: ..........................

Podpis Prodávajícího: ..........................


POZNÁMKA:

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ PROSÍME DORUČIŤ NA ADRESU:

Exeltis Czech s.r.o.

Jemnická 1

140 00 Praha 4 - Michle Příloha č. 2

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

PRODÁVAJÍCÍ:

Exeltis Czech s.r.o.,

IČO: 248 12 340,

se sídlem: Želetavská 1449/9, 14000 Praha 4 - Michle,

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka č.: 176545

kontaktné údaje:

email: info@lejdyshop.cz

telefón: +420 241 480 900v čase od 09:00 do 16:00 počas pracovných dní

www.exeltis.com
 

KUPUJÍCÍ:

Jméno a příjmení Kupujícího: ..............

Adresa Kupujícího: ..............

e-mailová adresa Kupujícího: ..............

telefon Kupujícího: ..............

 

Tímto oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy, jejímž předmětem bylo dodání zboží: ..............

Datum objednání zboží (pokud odstupuji od kupní smlouvy před dodáním zboží):

Datum přijetí zboží (pokud odstupuji od kupní smlouvy po dodaní zboží): ..............

Současně s odstoupením od kupní smlouvy vracím Prodávajícímu zakoupené zboží, přičemž jsem si vědom skutečnosti, že jako Kupující snáším náklady spojené s vrácením zboží na adresu určenou Prodávajícím.


ADRESA NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ URČENÁ PRODÁVAJÍCÍM PRO PŘÍPAD ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

Exeltis Czech s.r.o.

Jemnická 1

140 00 Praha 4 - Michle

Podpis Kupujícího: ..............

V.............. dne ..............

UPOZORNĚNÍ: Samotné zboží Prodávajícího je dodáváno ve vnějším obalu, který je ve smyslu bodu V.2.2 VOP považován za ochranný obal. V případě porušení vnějšího obalu zboží Kupujícím po dodání zboží Kupující nemůže v souladu s § 1837 písm. g) odstoupit od kupní smlouvy na takové zboží z důvodu ochrany zdraví.