Reklamační řád

Reklamační řád (Odpovednost za vady, záruka)

 

1.     Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád Prodávajícího, tedy čl. VIII těchto VOP (dále jen "Reklamační řád"). Kupující byl řádně seznámen s Reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. f), Občanského zákoníku v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že Prodávající umístil tyto VOP, jejichž součástí je Reklamační řád, na příslušné podstránce Lejdyeshopu s názvem Všeobecné obchodní podmínky na adrese: www.lejdycz.totalshop.sk/vseobecne-obchodni-podminky

Kupující měl možnost si v době před odesláním objednávky přečíst VOP, jejichž součástí je i reklamační řád, a před odesláním objednávky dobrovolně a samostatně vyznačil přečtení a porozumění těmto VOP, jejichž součástí je i reklamační řád, v příslušném políčku.

 

2.     Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené Kupujícím od Prodávajícího na internetové stránce Lejdyeshopu. Zboží, které prodává Prodávající na Lejdyeshopu je specifické povahy a vyžaduje dodržení zvláštních požadavků na zacházení a obezřetnost při zacházení se zbožím v souladu s pokyny výrobce, distributora nebo Prodávajícího, které jsou uvedeny v návodu k použití nebo v jiných informacích pro uživatele. S těmito informacemi byl Kupující seznámen při koupi zboží na podstránce jednotlivého zboží v části: Upozornění nebo nejpozději při potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

 

3.     Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

3.1. má zboží vlastnosti, které si strany dohodly, a pokud chybí takové ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával vzhledem k charakteru zboží a na základě popisu v Lejdyeshopu nebo v objednávce,

3.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí v Lejdyeshopu nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

3.3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti podle objednávky,

3.4. zboží vyhovuje požadavkům podle příslušných právních předpisů.

 

4.     Prodávající neodpovídá za vady zboží, jestliže:

4.1. Kupující neuplatnil své právo týkající se odpovědnosti Prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,

4.2. je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené Kupujícím,

4.3. vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,

4.4. vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

4.5. vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými Prodávajícím nebo výrobcem zboží nebo obecnými zásadami obvyklého používání zboží,

4.6. vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi, neodborným zásahem nebo zásahem neoprávněné osoby, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,

4.7. vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením.

 

5.     Uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) může Kupující uskutečnit u Prodávajícího v záruční době. Kupující má právo uplatnit během záruční doby u Prodávajícího odpovědnost za vady zboží zakoupeného u Prodávajícího, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo Prodávající.

 

6.     Zboží, které Prodávající prodává v Lejdyeshopu, má na obalu vyznačeno číslo šarže a minimální trvanlivost do: (viz obal konkrétního koupeného zboží).

Záruční doba je 24 měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím.

Pokud je na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty. U zboží s minimálním datem trvanlivosti je záruční doba platná do tohoto data. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.

 

7.     Pokud jde o vadu zboží, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

 

8.     Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

 

9.     Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

 

10.  Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

 

11.  Prodávající poučil Kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 2106 občanského zákoníku (bod VIII.7 a VIII.8 tohoto Reklamačního řádu) a právech, které mu vyplývají z ust. § 2107 občanského zákoníku (bod VIII.9 a VIII.10 tohoto Reklamačního řádu) tak, že umístil tyto VOP, jejichž součástí je Reklamační řád, na příslušné podstránce Lejdyeshopu s názvem Všeobecné obchodní podmínky na adrese: www.lejdycz.totalshop.sk/vseobecne-obchodni-podminky a Kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky a před odesláním objednávky dobrovolně a samostatně vyznačil přečtení a porozumění těmto VOP, jejichž součástí je i reklamační řád, v příslušném políčku.

 

12.  Kupující je povinen reklamaci uplatnit u Prodávajícího. Informace o možnostech řešení reklamace poskytne Prodávající Kupujícímu na požádání telefonicky na zákaznické lince: +420 241 480 900 nebo prostřednictvím zákaznického e-mailu na adrese: info@lejdyshop.cz. Kontaktní údaje Prodávajícího ve smyslu tohoto bodu VII.10 jsou uvedeny i na potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícím.

 

13.  Pokud si Kupující z důvodu, že zboží vykazuje vady, uplatňuje své právo na reklamaci, je povinen v souladu s ust. § 19 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele:

13.1. doručit reklamované zboží na adresu:

 

Exeltis Czech s.r.o.

Želetavská 1449/9

140 00 Praha 4 - Michle

 

a zároveň

 

13.2.

doručit Prodávajícímu na jeho adresu:

 

Exeltis Czech s.r.o.

Želetavská 1449/9

140 00 Praha 4 - Michle

 

nebo na zákaznícky email: info@lejdyshop.cz

 

projev vůle Kupujícího uplatnit své právo podle bodů VIII.7 až VIII.10 tohoto Reklamačního řádu (dále jen "Oznámení o uplatnění reklamace") např. ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, který je obsažen v Příloze č. 1 těchto VOP.

 

Prodávající doporučuje zboží zaslat ve všech obalech, které má Kupující k dispozici, zejména ve vnějším obalu a vnitřních obalech, a před jeho odesláním vyhotovit fotografii zasílaného zboží a balíčku. Prodávající také doporučuje zboží při jeho zasílání na reklamaci pojistit.

 

Zásilky na dobírku Prodávající nepřebírá.

 

14.  Kupující je povinen ve sdělení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména:

 

14.1. přesně označit druh a rozsah vady zboží;

14.2. uvést, které ze svých práv vyplývajících z ust. § 2106 a 2107 Občanského zákoníku uplatňuje.

 

15.   Reklamační řízení týkající se zboží, který se dá doručit Prodávajícímu, začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativně (společně) všechny následující podmínky:

 

15.1. Kupující uplatní u Prodávajícího reklamaci mj. tak, že doručí Prodávajícímu Oznámení o uplatnění reklamace např. ve formě vzoru, který je uveden v Příloze č.1 těchto VOP, a

15.2. Kupující doručí Prodávajícímu na adresu

Exeltis Czech s.r.o.

Želetavská 1449/9

140 00 Praha 4 - Michle reklamované zboží a

VIII.15.2 Kupující doručí Prodávajícímu originál nebo kopii dokladu o koupi zboží, resp. záruční list (pokud byl vydán).

 

Reklamační řízení není možné začít v případech, kdy Kupující neprokáže, že zboží zakoupil od Prodávajícího, tj nepředloží kopii dokladu o koupi zboží, resp. záruční list (pokud byl vydán).

 

 

16.  Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené Prodávajícím, např. ve formě emailu nebo v písemné podobě. V potvrzení o uplatnění reklamace je Prodávající povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučit Kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z bodu VIII.7. a VIII.8. tohoto Reklamačního řádu (ust. § 2106 Občanského zákoníku) a právech, které mu vyplývají z bodu VIII.9 a VIII.10 tohoto Reklamačního řádu (ust. § 2107 Občanského zákoníku).

 

Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace (např. e-mailem), Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit Kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud Kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

 

17.  Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust. § 2106 a ust. § 2107 Občanského zákoníku (bod VIII.7 až VIII.10 tohoto Reklamačního řádu) uplatňuje, a zároveň je povinen neprodleně informaci o svém rozhodnutí doručit Prodávajícímu, nejpozději spolu s Oznámením o uplatnění reklamace.

 

Na základě rozhodnutí Kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 2106 ust. § 2107 občanského zákoníku (bod VIII.7 až VIII.10 tohoto Reklamačního řádu) použije, je Prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona o ochraně spotřebitele:

 

17.1. ihned,

17.2. ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení,

17.3. v odůvodněných případech, zejména pokud je vyžadováno složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení,

 

a vydat o tom Kupujícímu písmný doklad.

 

Po určení způsobu vyřízení reklamace Prodávající reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

 

18.  Pokud Kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen “odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení zboží nemůže Prodávající od Kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.

 

19.  Pokud Kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a Prodávající ji zamítl, je Prodávající povinen v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může Kupující zaslat zboží na odborné posouzení.

 

Pokud Kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady, nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení.

 

Pokud Kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost Prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

 

20.   Záruka se nevztahuje na vady, na které byl Kupující v době uzavírání smlouvy Prodávajícím upozorněn nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

 

21.  Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

21.1. předáním opraveného zboží,

21.2. výměnou zboží,

21.3. vrácením kupní ceny za zboží,

21.4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

21.5. písemnou výzvou Kupujícímu k převzetí Predávajícím určeného plnění,

21.6. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

 

22.  O výsledku vyřízení reklamace bude Prodávající informovat Kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem. Zároveň Prodávající Kupujícímu zašle spolu se zbožím písemný doklad o vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu písemný doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

23.    Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou Kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

 

24.    V případě výměny zboží za nové dostane Kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

 

25.    Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí Kupujícího dle bodu VIII.17 těchto VOP následujícím způsobem:

               

            25.1. Prodávající zajistí odstranění reklamované vady zboží, nebo

            25.2. Prodávající vadné zboží vymění.

 

26.  Pokud jde o odstranitelnou vadu a Kupující neurčí neprodleně podle bodu VIII.17 tohoto Reklamačního řádu, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, Prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady nebo výměnou za bezvadné zboží.

 

27.  Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, Prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí Kupujícího podle bodu VIII.18 těchto VOP reklamaci následujícím způsobem:

 

 

27.1. výměnou reklamovaného zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů, nebo

27.2. v případě, že nemůže Prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.

 

28. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve sdělení o uplatnění reklamace a v potvrzení o uplatnění reklamace zboží podle bodu VIII.14 a VIII.16 tohoto Reklamačního řádu.

 

29. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

 

30. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

 

31. Oprávnění Kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal Prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu VIII.7 tohoto Reklamačního řádu, naplněno a bez ohledu na výsledek reklamace bude případné opětovné uplatnění reklamace téže jedinečné vady (ne vady stejného druhu) zamítnuto.

 

32. Pokud Prodávající při koupi zboží nabízí Kupujícímu k prodanému zboží bezplatně další zboží zdarma (dárek), je na Kupujícím, zda nabízené zboží (dárek) přijme. Zboží zdarma (dárek) však není prodaným zbožím, proto Prodávající neodpovídá za jeho případné vady a na toto zboží se tedy zákonná záruka nevztahuje. Pokud Prodávající při koupi zboží nabízí Kupujícímu produkty v nějakém balíku (např. 3 + 1 zdarma), veškeré zboží v balíku se považují za prodané zboží a Prodávající odpovídá za případné vady.