Všeobecné obchodní podmínky - velkoobchod

I.             Obecná ustanovení

I.1           Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) sa vztahují na kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím internetového obchodu Lejdyshop.cz (dále jenLejdyeshop“) mezi kupujícím, který je osobou oprávněnou předmět prodeje dále prodávat koncovým zákazníkům, resp. pacientům a prodávajícím.

I.2           Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, které nejsou v těchto VOP výslovně upravené, se řídí zejména ustanoveními:

-               zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),

-               zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, (dále jen Zákon o ZOÚ“).

I.3           Kupujícím se rozumí právnická anebo fyzická osoba, která zboží nenakupuje pro svou osobní spotřebu, ale v rámci výkonu své regulované činnosti a která odešle objednávku zboží z Lejdyeshopu (dále jen "Kupující").

I.4           Prodávajícím se rozumí obchodní společnost Exeltis Czech s.r.o., se sídlem: Želetavská 1449/9, 14000 Praha 4 - Michle, IČO: 248 12 340, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka č.: 176545 (dále jen „Prodávající“)

                Kontakty Prodávajícího:

Poštovní adresa: Exeltis Czech s.r.o., Želetavská 1449/9, 14000 Praha 4 - Michle

Zákaznická linka: +420 241 480 900v čase od 09:00 do 16:00 během pracovních dní

Zákaznický email: info@lejdyshop.cz

I.5           Orgány dozoru jsou ve smyslu príslušných právních předpisů:

                -              Inspektorát ČOI pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1

-              Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Květná 504/15, 603 00 Brno

-              Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

I.6           Kupní smlouva a VOP se uzavírají v českém jazyce. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Jakákoliv dohoda mezi Prodávajícím a Kupujícím v kupní smlouvě, která je odlišná od VOP, má přednost před VOP. Kupující bere na vědomí, že pro účely úpravy jeho vztahu k Prodávajícímu se za účinné považují VOP ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP v platném a účinném znění dostane Kupující jako přílohu potvrzení o přijetí objednávky na zadanou emailovou adresu.

I.7           Prodávající je oprávněn znění VOP měnit či doplňovat jakýmikoliv změnami, čímž ale nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly během účinnosti předchozího znění VOP.

I.8           Prodávající je oprávněn odmítnout na základě těchto VOP uskutečnění prodeje osobě, která není podnikatelem.

II.           Informace o zboží a cenách zboží

II.1         Prodávající prodává prostřednictvím Lejdyeshopu zboží, kterým se rozumí zdravotnické prostředky, výživové doplňky a kosmetické výrobky (dále jen "zboží"). Vyobrazení zboží v Lejdyeshopu je pouze informativního charakteru. Prezentace zboží v Lejdyeshopu není návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) ve smyslu ustanovení § 1732 Občanského zákoníku ale informací pro Kupujícího o možnostech a podmínkách, za jakých může Kupující vstoupit s Prodávajícím do jednání o uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 11a a násl. Zákona o ochraně spotřebitele. Mimo jiné ani odesláním objednávky s povinností platby Prodávající není povinen uzavřít s Kupujícím kupní smlouvu týkající se jednotlivého zboží pouze na základě skutečnosti, že Kupující odešle objednávku s povinností platby Prodávajícímu. Prodávající má právo omezit počet kusů / balení objednaného zboží v jedné objednávce nebo na jednoho Kupujícího.

II.2         Prezentace zboží obsahuje zejména:

 • informaci o ceně zboží,
 • informaci o dostupnosti zboží na skladě bez uvedení počtu dostupných kusů/balení,
 • ilustrační zobrazení zboží,
 • informaci o hlavních vlastnostech zboží a
 • upozornění a specifické informace o používaní zboží.

II.3         Cena zboží je uváděna jako konečná cena včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní za jednotku zboží nebo za určené množství zboží. Cena zboží je platná po dobu, po kterou je zobrazena v Lejdyeshopu.

II.4         V ceně zboží jsou zahrnuty náklady spojené s balením a dodáním zboží Kupujícímu. K ceně zboží mohou být přičteny náklady Prodávajícího spojené s balením a dodáním zboží Kupujícímu. Informace o výši nákladů spojených s balením a dodaním zboží prostřednictvím Lejdyeshopu platí pouze v případě doručení zboží v rámci území České republiky,  v jiných případech je účtována dle standardního ceníku přepravních společností.

V případě, že si Kupující přeje doručení zboží mimo území České republiky, je povinen kontaktovat Prodávajícího na zákaznické lince: +420 241 480 900 nebo na zákaznickém emailu: info@lejdyshop.cz za účelem dohodnutí podmínek prodeje zboží mimo území České republiky.

III.          Objednávka a uzavření kupní smlouvy

III.1        Náklady vzniklé Kupujícímu pri použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

III.2        Kupující realizuje objednávku zboží jedním z následujících způsobů:

               

III.2.1    vložením vybraného zboží do "Nákupní tašky" bez registrace a přihlášením prostřednictvím zákaznického účtu (jako host), na tento nákup se nevztahují tyto VOP a zvýhodněné velkoobchodní ceny, avšak ceny maloobchodní uvedené na https://www.lejdyeshop.cz/ a standardní znění Všeobecných obchodních podmínke pro spotřebitele dostupných zde nebo

III.2.2    registrací pro velkoobchod, resp. vytvoření zákaznického účtu pro velkoobchod a přihlášením se prostřednictvím zákaznického účtu (jako přihlášený zákazník).

III.3        Při realizaci objednávky postupuje Kupující následovně:

III.3.1    Kupující vloží vybrané zboží v požadovaném množství do "Nákupní tašky" kliknutím na tlačítko "Přidat do tašky", přičemž Kupující může vložit do "Nákupní tašky" pouze zboží dostupné skladem,

III.3.2    Po vložení všech vybraných výrobků v požadovaném množství do "Nákupní tašky" Kupující může přímo z "Nákupní tašky" přistoupit k výběru způsobu doručení objednaného zboží kliknutím na tlačítko "Způsob dopravy". Po výběru způsobu doručení objednaného zboží se Kupujícímu zobrazí kromě částky konečné ceny vybraných výrobků i částka konečné ceny nákladů na balení a doručení vybraného zboží Prodávajícím Kupujícímu v rámci území České republiky.

III.3.3    Po výběru způsobu doručení objednaného zboží Kupující přistoupí k výběru způsobu platby kliknutím na tlačítko "Způsob platby". Kupující si může vybrat z následujících možností:

               

- platba platební kartou před doručením zboží prostřednictvím platební brány.

- platba převodem před doručením zboží prostřednictvím platební brány v systému go-pay.

III.4        Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno:

III.4.1     zadat, resp. upravit kontaktní a fakturační údaje nezbytné pro splnění objednávky Prodávajícím v rozsahu název podnikatele/název společnosti, kontaktní osoba: jméno a příjmení, adresa sídla a dodací, e-mail a telefon, způsob platby, způsob dodání a zboží

III.4.2    zkontrolovat a/nebo změnit jakékoli další údaje, které Kupující do objednávky vložil,

III.4.3    vyznačit zaškrtnutím příslušného políčka souhlas s těmito VOP,

III.4.4    vyznačit zaškrtnutím příslušného políčka prohlášení o seznámení se s podmínkami v dokumentu Ochrana osobních údajů.

III.5        Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko "ODESLAT OBJEDNÁVKU".

Po odeslání objednávky Kupujícím Prodávajícímu nemůže Kupující provést změnu údajů v objednávce nebo změnu samotné objednávky. V případě, že Kupující potřebuje po odeslání objednávky provést změnu údajů v objednávce nebo změnu samotné objednávky, je povinen kontaktovat Prodávajícího telefonicky na zákaznické lince: +420 241 480 900 v pracovních dnech v době od 09:00 do 16:00 nebo na zákazníckém emailu: info@lejdyshop.cz. Změny podléhají souhlasu Prodávajícího.

Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné a závazné.

III.6        Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku (tj návrh na uzavření kupní smlouvy) před jejím přijetím písemně doručením emailu na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce nebo přímo v systému Lejdyeshopu mimo jiné proto, že:

III.6.1    Kupující nevyplnil všechny povinné údaje v objednávkovém formuláři, nebo

III.6.2    Kupující nevyznačil potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito VOP a se zásadami zpracování osobních údajů, nebo

III.6.3    došlo k zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v Lejdyeshopu nebo v průběhu objednávání, a to i v případě, že Kupujícímu bylo zasláno potvrzení o doručení objednávky podle těchto VOP, nebo

III.6.4    Kupující při objednávání zboží Prodávajícího nebo při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná nebo jednal v rozporu s dobrými mravy, nebo

III.6.5    Prodávající nemůže splnit některý z požadavků, které si Kupující vymínil v objednávce.

Prodávající může zaslat Kupujícímu na jeho emailovou adresu spolu s odmítnutím objednávky pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena zasláním potvrzujícího emailu o přijetí této nabídky Kupujícím Prodávajícímu na jeho zákaznický email: info@lejdyshop.cz.

III.7        Bezprostředně po zadání objednávky Prodávající zašle Kupujícímu potvrzení o doručení objednávky na emailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal nebo která je uvedena v jeho zákaznickém účtu. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Po ověření zaplacení objednávky Prodávajícím Prodávající zašle Kupujícímu potvrzení o zaplacení objednávky.

III.8        Ke vzniku právního vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím, tedy k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží za podmínek a za cenu uvedenou v objednávce, dochází momentem doručení emailového potvrzení o přijetí objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího na emailovou adresu Kupujícího. Přílohou potvrzení jsou aktuální VOP a elektronická faktura.

III.9        Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku pouze do momentu doručení potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícím na emailovou adresu Kupujícího. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na zákaznické lince: +420 241 480 900 v pracovních dnech mezi 9:00 - 16:00 nebo emailem zasláním oznámení o zrušení objednávky na zákaznický email Prodávajícího: info@lejdyshop.cz.

IV.          Rámcová smlouva o dodávkách zboží a Zákaznický účet

IV.1        Pro velkoobchodní podmínky v Lejdyeshopu je nutné mít registraci Zákaznického účtu pro velkoobchod. Potvrzením registrace dochází k uzavření Rámcové smlouvy o dodávkách zboží dle podmínek tohto článku. Na základě velkoobchodní registrace Kupujícího provedené v Lejdyeshopu může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Vytvořením zákaznického účtu si může Kupující usnadnit proces objednávání v budoucnosti a případně získat výhody určené Prodávajícím pouze pro velkoobchody podle nabídky Prodávajícího pro velkoobchodní zákazníky zveřejněné v momentě zaslání objednávky v Lejdyeshopu. Ze svého zákaznického účtu může Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace, nemá však nárok na poskytnutí velkoobchodních výhod.

IV.2        Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je Kupující při jakékoliv změně povinný aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

IV.3        Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Pro vytvoření zákaznického účtu je třeba zadat jméno a příjmení, datum narození, emailovou adresu a heslo. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese zodpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami

IV.4        Předmětem rámcové smlouvy dle tohoto článku je umožnění Kupujícímu uzavírat dílčí smlouvy, resp. objednávat zboží dlě těchto VOP. Smluvní strany se dohodly, že obchodně-závazkové vztahy vzniklé podle této Smlouvy budou mít charakter jednotlivých kupních smluv a každá taková kupní Smlouva se bude jednotlivě spravovat ustanoveními této Smlouvy s přihlédnutím k ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

IV.5        Smluvní strany tímto sjednávají:

 • Na základě jednotlivých kupních smluv Prodávající dodává Kupujícímu zboží, jehož základní popis a vyobrazení je v Lejdyeshopu. Vyobrazení zboží v Lejdyeshopu je informativního charakteru. Prodávající je jako vlastník Lejdyeshopu oprávněn bez povinnosti informovat Kupujícího kdykoliv měnit vzhled nebo funkcionalitu nebo jednotlivé ovládací prvky Lejdyeshopu.
 • Prezentace zboží v Lejdyeshopu není návrhem na uzavření kupní Smlouvy (nabídkou) ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. občanského zákoníku, ale informací pro Kupujícího o možnostech a podmínkách, za jakých může Kupující vstoupit s Prodávajícím do jednání o uzavření kupní Smlouvy, mimo jiné odesláním objednávky s povinností platby. Prodávající není povinen uzavřít s Kupujícím kupní Smlouvu týkající se jednotlivého zboží pouze na základě skutečnosti, že Kupující odešle objednávku s povinností platby Prodávajícímu. Prodávající má právo omezit počet kusů / balení objednaného zboží v jedné objednávce nebo na jednoho Kupujícího.
 • Kupující výslovně souhlasí s tím a zavazuje se, že
  • nebude používat účet pro vlastní osobní spotřebu,
  • neumožní využívat účet třetím osobám vyjma pověřených zaměstnanců zastupujících Kupujícího,
  • bude používat účet výhradně na nákup zboží za účelem dalšího prodeje zboží fyzickým osobám - nepodnikatelům pro účely jejich osobní spotřeby zboží.
  • Kupující bere na vědomí, že účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 • Kupující se zavazuje realizovat objednávku zboží prostřednictvím Lejdyeshopu za využití aktuálního nastavení a aktuální funkcionality Lejdyeshopu.
 • Bezprostředně po závazném zadání objednávky Prodávající zašle Kupujícímu potvrzení o zaevidování objednávky na emailovou adresu uvedenou v zákaznickém účtu Kupujícího. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření jednotlivé kupní Smlouvy dle této Smlouvy.
 • Ke vzniku jednotlivé kupní Smlouvy na dodávku zboží ve smyslu této Smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží za podmínek a za cenu uvedenou v objednávce, dochází momentem doručení emailového potvrzení o přijetí objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího na emailovou adresu Kupujícího. Přílohou potvrzení je elektronická faktura.
 • Smluvní strany jsou povinny poskytnout všechny potřebné informace a doklady nezbytné pro realizaci této Smlouvy.
 • Smluvní strany výslovně potvrzují, že plnění rámcové smlouvy není Smluvními stranami vnímáno jako prostředek přesvědčování či motivace k užívání, předepisování nebo jiné podpoře léků nebo k jakémukoliv ovlivňování výsledků klinického zkoušení léků, případně jako přímé nebo nepřímé ovlivňování jakýchkoliv rozhodnutí týkajících se Prodávajícího, jeho produktů nebo farmaceutického segmentu obecně. Zároveň Smluvní strany výslovně potvrzují, že z titulu kupní smlouvy na straně Kupujícího nevznikají žádné jiné povinnosti nebo závazky kromě povinností výslovně uvedených ve v takové smlouvy a dle této rámcové smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že uzavření této rámcové smlouvy není v rozporu s žádnými jejich povinnostmi (ať už smluvními nebo uloženými příslušnou právní úpravou) a její plnění nepovede k porušení práv třetích osob, právní úpravy nebo principů etické samoregulace.
 • Kupující se zavazuje, po dobu trvání této rámcové smlouvy, jakož i po jejím ukončení, a to bez časového omezení a bez ohledu na způsob a důvody jejího ukončení, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají této rámcové smlouvy a / nebo jakýchkoli objednávek , smluv a jiných právních skutečností mezi Kupujícím a Prodávajícím a / nebo o nichž se dozvěděl na základě nebo v souvislosti s uzavíráním, realizací a / nebo ukončováním této Smlouvy a / nebo jakýchkoli objednávek, smluv a jiných právních skutečností mezi Kupujícím a Prodávajícím, které Prodávající označil za důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy, obsahu, účelu a / nebo způsobu, jakým s nimi Kupující nakládá, nebo poskytnutí nebo zveřejnění kterých by mohlo ohrozit nebo poškodit oprávněné zájmy Prodávajícího.
 • Žádná ze skutečností podle předchozí věty nesmí být zneužita ve prospěch Kupujícího ani ve prospěch jakékoli třetí osoby. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje to, pokud je Kupující povinen důvěrnou informaci oznámit na základě zákonem stanovené povinnosti.
 • Kupující se zavazuje prodávat zboží výlučně fyzickým osobám – nepodnikatelům na jejich konečnou spotřebu výlučně na území České republiky, v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky.
 • Smluvní strany se dohodly a Kupující výslovně souhlasí s tím, že v případě, že Kupující poruší jakýkoli svůj závazek vyplývající z tohoto článku, Prodávající je oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající nákupní ceně zboží prodaného jiným osobám než fyzická osoba - nepodnikatel na jinou než konečnou spotřebu ve lhůtě a způsobem podle písemné výzvy Prodávajícího.
 • Kupující může požádat Prodávajícího o výměnu zboží, pokud lhůta použitelnosti zboží nebude kratší než dvanáct (12) měsíců v momentě výměny zboží, přičemž v takovém případě se Smluvní strany dohodnou na podmínkách výměny zboží. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Prodávající není povinen vyměnit Kupujícímu zboží v případě, že je expirační lhůta zboží delší než patnáct (15) měsíců. Prodávající není povinen vyměnit Kupujícímu zboží s lhůtou expirace kratší než dvanáct (12) měsíců a Kupující je povinen za takové zboží zaplatit kupní cenu.
 • Pro zamezení pochybností se Smluvní strany dohodly, že za expirační lhůtu se považuje taková lhůta, která se označením měsíce shoduje s termínem jejího vypršení. Proto pro potřeby tohoto článku Smluvní strany uvádějí jako příklad výměny výměnu zboží s expirační lhůtou končící v 10/2022, o jehož výměnu Kupující může požádat nejdříve v 07/2021 a nejpozději v 10/2021.
 • Při prodeji zboží se Kupující výslovně zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy účinné na území České republiky a skladovat a přepravovat zboží tak, jak je nutné dle jeho povahy a v souladu s účinnou právní úpravou. Kupující se zavazuje vždy postupovat s maximální odbornou obezřetností a předcházet jakýmkoliv škodám anebo újmám Prodávajícího a třetích osob.

IV.6        Prodávající může zrušit účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj účet nevyužívá déle, než dva roky nebo když Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, rámcové smlouvy nebo těchto VOP.

IV.7        Kupující bere na vědomí, že účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.            Dodání zboží

V.1          Objednané zboží Prodávající dodává výhradně na území České republiky, pokud se Prodávající a Kupující nedohodne zvlášť jinak. V případě, že si Kupující přeje doručit zboží mimo území České republiky, je povinen kontaktovat zákaznickou linku na telefonním čísle +420 241 480 900 nebo skrz zákaznický email: info@lejdyshop.cz za účelem dohodnutí podmínek prodeje zboží mimo území České republiky. Prodávající dodává zboží objednané Kupujícím s místem dodání v rámci České republiky výhradně prostřednictvím smluvního přepravce General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (dále jen „smluvní přepravce“), kterého je Prodávající oprávněn bez dalšího kdykoliv změnit

V.2         Prodávající dodává zboží v následujících obalech:

V.2.1      v přepravním obalu (např. Kartonová krabice), do kterého je umístěno objednané zboží ve svém vlastním vnějším obalu (dále jen "přepravní obal"),

V.2.2      ve vnějším obalu, do kterého je umístěno samotné zboží a kterým je zpravidla papírová krabička, tak jako je ilustračně vyobrazeno na příslušné stránce Lejdyeshopu; vnější obal je zároveň ochranným obalem zboží, v případě jehož porušení Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů (dále jen "vnější obal")

V.2.3      vnitřním obalu a/nebo ve vnitřním ochranném obalu, ve kterém jsou umístěny jednotlivé složky zboží a který může být papírový, plastový, hliníkový, průhledný/neprůhledný nebo jiný v závislosti na konkrétním produktu (dále jen "vnitřní obaly") .

V.3          Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží objednané v objednávce do devadesáti (90) dnů ode dne doručení potvrzení o přijetí objednávky.

V.4         Lhůta dodání se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě smluvnímu přepravci nejpozději v poslední den dané lhůty. Ve výjimečných případech může Prodávající jednostranně prodloužit lhůtu dodání podle tohoto bodu, a to zejména v případech vzniklých vyšší mocí, v případě krizové situace nebo v případech, kdy není možné z objektivních příčin uskutečnit dodávku zboží ve lhůtě dodání podle tohoto bodu. V případě změny lhůty dodání Prodávající informuje o této skutečnosti Kupujícího prostřednictvím elektronické zprávy (e-mailu).

V.5         Lhůta dodání se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě smluvnímu přepravci nejpozději v poslední den dané lhůty. Ve výjimečných případech může Prodávající jednostranně prodloužit lhůtu dodání podle tohoto bodu, a to zejména v případech vzniklých vyšší mocí, v případě krizové situace nebo v případech, kdy není možné z objektivních příčin uskutečnit dodávku zboží ve lhůtě dodání podle tohoto bodu. V případě změny lhůty dodání Prodávající informuje o této skutečnosti Kupujícího prostřednictvím elektronické správy (e-mailu). Pro zamezení pochybností se krizovou situací rozumí období, během kterého je bezprostředně ohrožena nebo narušena bezpečnost státu a státní orgány České republiky mohou po splnění stanovených podmínek vyhlásit výjimečný stav, nouzový stav nebo mimořádnou situaci. Krizová situace je také zvláštní právní skutečnost, spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, která omezuje nebo jinak negativně ovlivňuje Prodávajícího při plnění svých povinností podle této Smlouvy. Prodávající je povinen informovat Kupujícího o krizové situaci písemně, a to formou emailu.

V.6          Pokud je Prodávající povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání v tomto místě. V případě, že je doručení neúspěšné, Prodávající má právo odstoupit od kupní Smlouvy a Kupující je povinen uhradit náklady Prodávajícího spojené s dodáním nebo opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.

V.7          Kupující je povinen poskytnout smluvnímu přepravci obvyklou součinnost při doručování zboží.

V.8          Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost přepravního obalu při převzetí zboží od smluvního přepravce. V případě jakýchkoliv viditelných vad na přepravním obalu (např. Promočení/roztržený/poškozený přepravní obal) nebo v případě zjištění porušení vnějšího přepravního obalu, které svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky, je Kupující povinen tyto vady neprodleně oznámit smluvnímu přepravci a není povinen zásilku od smluvní přepravce převzít. Kupující je povinen vyhotovit fotografii vady vnějšího přepravního obalu (např. Poškozený obal) pro případné další reklamační řízení ohledně vad zboží, zvláště pokud kupující zboží odmítne převzít. V případě, že Kupující převezme dodané zboží s viditelnou vadou na přepravním obalu, Kupující převzetím prohlašuje, že přepravní obal je v pořádku a Kupující není oprávněn reklamovat u Prodávajícího porušení přepravního obalu.

VI.          Přechod vlastnického práva ke zboží

VI.1        Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy mu je umožněno se zakoupeným zbožím nakládat, ne však dříve, než je zboží zcela uhrazeno.

VI.2        Nebezpečí škody na zboží a odpovědnost za náhodnou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale tak neučinil.

VI.3        Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned při jeho převzetí, pokud to není z povahy jeho balení možno co nejdříve po převzetí. Zjevné vady zboží je Kupující povinen oznámit neprodleně, nejpozději však do tří (3) dnů od převzetí zboží. Na práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího ve vztahu k vadám dodávaného zboží a odpovědnosti za tyto vady se vztahují přiměřeně příslušná ustanovení OZ.

VII.         Platební podmínky

VII.1      Kupující je povinen uhradit Cenu zboží uvedenou v objednávce, a to včetně všech daní po připočtení DPH dle účinné právní úpravy. Cenu zboží může Kupující uhradit následujícími způsoby:

               

VII.1.1                  bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány podle pokynů příslušného poskytovatele služeb elektronické platební brány, nebo

VII.1.2   bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího prostřednictvím platební brány podle pokynů příslušného poskytovatele služeb elektronické platební brány,

VII.1.3                  na základě elektronické faktury doručené Kupujícímu Prodávajícím ve lhůtě splatnosti faktury třicet (30) kalendářních dnů.

VII.2      Závazek Kupujícího zaplatit cenu zboží ve smyslu objednávky (dále jen "kupní cena") je splněn momentem připsání platby ve výši kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Po přijetí objednávky ve smyslu bodu IV.5 této Smlouvy je Prodávající povinen vystavit a doručit Kupujícímu všechny účetní a daňové doklady vztahující se ke zboží a objednávce.

VII.3      Smluvní strany se dohodly a Kupující podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí s vystavováním a zasíláním faktur za dodávky zboží v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou v zákaznickém účtu Kupujícího nebo v jednotlivé objednávce. Elektronická faktura je daňovým dokladem ve smyslu § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

VII.4      V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktur vystavených Prodávajícím má Prodávající právo uplatnit vůči Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody.

VII.5      Pokud Kupující neuhradí fakturu Prodávajícího po uplynutí její splatnosti ani v dodatečné lhůtě uvedené v písemném upozornění Prodávajícího má Prodávající právo odstoupit od kupní Smlouvy a Kupující je povinen na vlastní náklady vrátit zboží dodáno ve smyslu takové kupní Smlouvy Prodávajícímu.

VIII.       Reklamační řád (Odpovednost za vady, záruka)

VIII.1     Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád Prodávajícího, tedy čl. VIII těchto VOP (dále jen "Reklamační řád").

VIII.2     Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené Kupujícím od Prodávajícího na internetové stránce Lejdyeshopu. Zboží, které prodává Prodávající na Lejdyeshopu je specifické povahy a vyžaduje dodržení zvláštních požadavků na zacházení a obezřetnost při zacházení se zbožím v souladu s pokyny výrobce, distributora nebo Prodávajícího, které jsou uvedeny v návodu k použití nebo v jiných informacích pro uživatele. S těmito informacemi byl Kupující seznámen při koupi zboží na podstránce jednotlivého zboží v části: Upozornění nebo nejpozději při potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

VIII.3     Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

VIII.3.1 má zboží vlastnosti, které si strany dohodly, a pokud chybí takové ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával vzhledem k charakteru zboží a na základě popisu v Lejdyeshopu nebo v objednávce,

VIII.3.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí v Lejdyeshopu nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

VIII.3.3 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti podle objednávky,

VIII.3.4 zboží vyhovuje požadavkům podle příslušných právních předpisů.

VIII.4     Prodávající neodpovídá za vady zboží, jestliže:

VIII.4.1 Kupující neuplatnil své právo týkající se odpovědnosti Prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,

VIII.4.2 je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené Kupujícím,

VIII.4.3 vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,

VIII.4.4 vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

VIII.4.5 vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými Prodávajícím nebo výrobcem zboží nebo obecnými zásadami obvyklého používání zboží,

VIII.4.6 vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi, neodborným zásahem nebo zásahem neoprávněné osoby, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,

VIII.4.7 vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením.

VIII.5     Uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) může Kupující uskutečnit u Prodávajícího v záruční době. Kupující má právo uplatnit během záruční doby u Prodávajícího odpovědnost za vady zboží zakoupeného u Prodávajícího, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo Prodávající.

VIII.6     Zboží, které Prodávající prodává v Lejdyeshopu, má na obalu vyznačeno číslo šarže a minimální trvanlivost do: (viz obal konkrétního koupeného zboží).

Záruční doba je 24 měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím.

Pokud je na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty. U zboží s minimálním datem trvanlivosti je záruční doba platná do tohoto data. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.

VIII.7     Pokud jde o vadu zboží, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

VIII.8     Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

VIII.9     Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

VIII.10  Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

VIII.11  Prodávající poučil Kupujícího o jeho právechdle těchto VOP.

VIII.12  Kupující je povinen reklamaci uplatnit u Prodávajícího. Informace o možnostech řešení reklamace poskytne Prodávající Kupujícímu na požádání telefonicky na zákaznické lince: +420 241 480 900 nebo prostřednictvím zákaznického e-mailu na adrese: info@lejdyshop.cz. Kontaktní údaje Prodávajícího ve smyslu tohoto bodu VII.10 jsou uvedeny i na potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícím.

VIII.13  Pokud si Kupující z důvodu, že zboží vykazuje vady, uplatňuje své právo na reklamaci, je povinen:

VIII.13.1 doručit reklamované zboží na adresu:

Exeltis Czech s.r.o.

Jemnická 1

140 00 Praha 4 - Michle

a zároveň

VIII.13.2

doručit Prodávajícímu na jeho adresu:

Exeltis Czech s.r.o.

Jemnická 1

140 00 Praha 4 - Michle

nebo na zákaznícky email: info@lejdyshop.cz

projev vůle Kupujícího uplatnit své právo podle bodů VIII.7 až VIII.10 tohoto Reklamačního řádu (dále jen "Oznámení o uplatnění reklamace") např. ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, který je obsažen v Příloze č. 1 těchto VOP.

Prodávající doporučuje zboží zaslat ve všech obalech, které má Kupující k dispozici, zejména ve vnějším obalu a vnitřních obalech, a před jeho odesláním vyhotovit fotografii zasílaného zboží a balíčku. Prodávající také doporučuje zboží při jeho zasílání na reklamaci pojistit.

Zásilky na dobírku Prodávající nepřebírá.

VIII.14  Kupující je povinen ve sdělení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména:

VIII.14.1 přesně označit druh a rozsah vady zboží;

VIII.14.2 uvést, které ze svých práv uplatňuje.

VIII.15   Reklamační řízení týkající se zboží, který se dá doručit Prodávajícímu, začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativně (společně) všechny následující podmínky:

VIII.15.1 Kupující uplatní u Prodávajícího reklamaci mj. tak, že doručí Prodávajícímu Oznámení o uplatnění reklamace např. ve formě vzoru, který je uveden v Příloze č.1 těchto VOP, a

VIII.15.2 Kupující doručí Prodávajícímu na adresu

Exeltis Czech s.r.o.

Jemnická 1

140 00 Praha 4 - Michle reklamované zboží a

VIII.15.2 Kupující doručí Prodávajícímu originál nebo kopii dokladu o koupi zboží, resp. záruční list (pokud byl vydán).

Reklamační řízení není možné začít v případech, kdy Kupující neprokáže, že zboží zakoupil od Prodávajícího, tj nepředloží kopii dokladu o koupi zboží, resp. záruční list (pokud byl vydán).

VIII.16  Prodávající je oprávněn Kupujícímu potvrdit přijetí reklamace.

VIII.17   Záruka se nevztahuje na vady, na které byl Kupující v době uzavírání smlouvy Prodávajícím upozorněn nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

VII.18    Záruční doba se neprodlužuje o dobu, po kterou Kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

VII.19    Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí Kupujícího dle bodu VIII.17 těchto VOP následujícím způsobem:

               

  • Prodávající zajistí odstranění reklamované vady zboží, nebo
  • Prodávající vadné zboží vymění.

VIII.20  Pokud jde o odstranitelnou vadu a Kupující neurčí neprodleně podle bodu VIII.17 tohoto Reklamačního řádu, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, Prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady nebo výměnou za bezvadné zboží.

VIII.21  Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, Prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí Kupujícího podle bodu VIII.18 těchto VOP reklamaci následujícím způsobem:

VIII.21.1 výměnou reklamovaného zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů, nebo

VIII.21.2 v případě, že nemůže Prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.

VIII.22 Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve sdělení o uplatnění reklamace a v potvrzení o uplatnění reklamace zboží podle bodu VIII.14 a VIII.16 tohoto Reklamačního řádu.

VIII.23 Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

VIII.24 Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

VIII.25 Oprávnění Kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal Prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu VIII.7 tohoto Reklamačního řádu, naplněno a bez ohledu na výsledek reklamace bude případné opětovné uplatnění reklamace téže jedinečné vady (ne vady stejného druhu) zamítnuto.

VIII.26 Pokud Prodávající při koupi zboží nabízí Kupujícímu k prodanému zboží bezplatně další zboží zdarma (dárek), je na Kupujícím, zda nabízené zboží (dárek) přijme. Zboží zdarma (dárek) však není prodaným zbožím, proto Prodávající neodpovídá za jeho případné vady a na toto zboží se tedy zákonná záruka nevztahuje. Pokud Prodávající při koupi zboží nabízí Kupujícímu produkty v nějakém balíku (např. 3 + 1 zdarma), veškeré zboží v balíku se považují za prodané zboží a Prodávající odpovídá za případné vady.

IX.          Odstoupení od kupní smlouvy

IX.1        Pokud Prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností Prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží Kupujícímu ve lhůtě určené těmito VOP nebo v ceně, která je uvedena v objednávce, Prodávající je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat Kupujícího, a zároveň je povinen nabídnout Kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro Kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku).

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případech, kdy tak stanoví účinná právní úprava, resp. Občanský zákoník. V případě, že Kupující oprávněně odstoupí od kupní smlouvy v souladu s bodem IX. těchto VOP, je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený Kupujícím.

IX.2        Prodávající a Kupující mohou od kupní smlouvy odstoupit dle účinné právní úpravy.

IX.3        Odstoupení od kupní smlouvy musí Kupující učinit písemnou formou a způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od kupní smlouvy..

IX.4        Kupující je, v případě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy, povinen doručit Prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný.

IX.5        Kupující je povinen při dopravě zboží pojistit.

Zásilky na dobírku Prodávající nepřebírá.

IX.6        Kupující nese náklady na vrácení zboží Prodávajícímu.

              

X.            Osobní údaje a jejich ochrana

X.1          Informace o zpracování osobních údajů dotčených osob podle § 19 a § 20 zákona o ní a čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "nařízení") jsou uvedeny zde.

XI.          Protikorupční ustanovení

XI.1        Všechny definované pojmy použité v tomto Článku IX Smlouvy mají stejný význam, jaký jim je připsán v protikorupčním manuálu, který je k dispozici na https://www.insudpharma.com/horizon (dále jen jako "Protikorupční manuál").

IX.2        Kupující prohlašuje a zaručuje, že si přečetl a pochopil Protikorupční manuál a že dodržuje platné právní předpisy České republiky.

IX.3        Kupující je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci a zástupci, kteří jednají za Kupujícího nebo jeho jménem, dostali, přečetli si, pochopili Protikorupční manuál a dodržovali platné právní předpisy České republiky.

IX.4        Kupující je povinen zajistit, aby byly všechny jeho finanční transakce plně a přesně zdokumentované a zaúčtovány ve smyslu příslušných právních předpisů.

IX.5        V případě porušení prohlášení, záruk a závazků Kupujícího podle tohoto Článku IX Smlouvy, bude Prodávající takové porušení považovat za podstatné porušení Smlouvy a Prodávající může, kromě využití jiného práva nebo opravného prostředku ve vztahu ke Kupujícímu, odstoupit od této Smlouvy s účinností ode dne doručení písemného odstoupení Kupujícímu a nepokračovat, pokud je to aplikovatelné, v poskytování zboží Kupujícímu, a to bez předchozího písemného oznámení a bez jakékoli odpovědnosti Prodávajícího nebo závazku jakéhokoli druhu na straně Prodávajícího.

XII.        Záverečná ustanovení

XII.1      Všechny dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak se strany dohodly, že vztah se řídí právem České republiky.

XII.2      V případě sporu se sjednává příslušnost věcně příslušného soudu v místě sídla Prodávajícího.

XII.3      Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu včetně rozložení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků patří Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.

XII.4      Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Lejdyeshopu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání Lejdyeshopu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Lejdyeshop a užívat Lejdyeshop nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením nebo účelem.

XII.5      Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

XII.6      Znění těchto VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vznikající po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

XII.7      Tyto VOP mají následující přílohy:

XII.7.1  Příloha č. 1 – Reklamační lístek (vzor),

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2022
Příloha 1

VZOR

Reklamační lístek (Oznámení o uplatnění reklamace)

(vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že si přejete reklamovat zboží)

Exeltis Czech s.r.o.,

Želetavská 1449/9,

14000 Praha 4 – Michle

Dne..................................

Jméno a příjmení kupujíceho: .........................................................................................................

Adresa Kupujícího: ..........................................................................................................................

Telefon: ....................................................

E-mailová adresa: ...........................................................

Druh zboží: .......................................................................................................................................

Číslo šarže zboží (LOT): ..........................................................................

Zakoupen dne:.....................................

Cena:.................................

Číslo objednávky: ................................................

Číslo faktury:...............................

Důvod reklamace, popis vady: .................................................................................................................................

uplatňovaný nárok z odpovědnosti za vady:

.....................................................................................................................................................................................................

Konečné dořešení reklamace: ....................................................................................................................................
 

Podpis Kupujícího: ..........................

Podpis Prodávajícího: ..........................

POZNÁMKA:

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ PROSÍME DORUČIŤ NA ADRESU:

Exeltis Czech s.r.o.

Jemnická 1

140 00 Praha 4 - Michle